Nadpis stránky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget arcu id lacus laoree.

§ 13 - Zákazy

 1. zneškodňovať skládkovaním
  a. kvapalné odpady,
  2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
  3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
  4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
  5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
  6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
  7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

Pokuta za porušenie

500 - 50 000 €

V tomto paragrafe sú taxatívne vymenované zákazy pri nákladní s odpadmi. Od roku 2021, spôsobí tento paragraf revolúciu v odpadovom hospodárstve. Spôsobí to znenie zákona v písmene e), bode č. 9.

Tip z praxe

Táto definícia podstatne mení fungovanie nakladania s odpadmi. Ak budete chcieť odpady zneškodniť na skládke, budú sa musieť takmer vždy upraviť.
Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.

Zmena legislatívy

Revolúcia v odpadovom hospodárstve. Zákaz skládkovať neupravený odpad pred skládkovaním.

§ 13 - Zákazy

Pokuta za porušenie 500 - 50 000 €

 1. zneškodňovať skládkovaním
  a. kvapalné odpady,
  2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
  3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
  4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
  5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
  6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
  7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

V tomto paragrafe sú taxatívne vymenované zákazy pri nákladní s odpadmi. Od roku 2021, spôsobí tento paragraf revolúciu v odpadovom hospodárstve. Spôsobí to znenie zákona v písmene e), bode č. 9.

Tip z praxe

Táto definícia podstatne mení fungovanie nakladania s odpadmi. Ak budete chcieť odpady zneškodniť na skládke, budú sa musieť takmer vždy upraviť.
Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.

POZOR na to

Revolúcia v odpadovom hospodárstve. Zákaz skládkovať neupravený odpad pred skládkovaním.