Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., pre vypracovanie Programu odpadového hospodárstva, platné od 1.3.2018.

Objednávateľ:

Firma/Obec:

 

Kontakt:

 

Sídlo:

 

Telefón:

 

IČO:

 

E-mail:

 

DIČ/ IČ DPH:

 

Web stránka:

 

Banka:

 

Číslo účtu:

 

 

Poskytovateľ:

Spoločnosť:

Odpadový hospodár s.r.o.

Kontakt:

Ing. Tomáš Schabjuk

Sídlo:

Hroznová 4664/9, Pezinok 902 01

Telefón:

0948 605 300

IČO:

46 708 740

E-mail:

info@odpadovyhospodar.sk

DIČ/IČ DPH:

2023558427 / SK2023558427

Web stránka:

www.odpadovyhospodar.sk

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

5029629497/0900

  1. Objednávateľ si objednáva u Poskytovateľa vypracovanie a zaslanie dokumentu: Program obce na roky 2016 – 2020 (ďalej len POH).
  2. POH bude zaslaný vo formáte pdf. POH bude vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov, ako aj podľa Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 a Krajského programu odpadového hospodárstva.
  3. Poskytovateľ zašle POH Objednávateľovi elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v tejto objednávke. Na dodanie POH musí Objednávateľ vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodanie POH alebo omeškanie dodávky z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy Objednávateľa. Ak o to Objednávateľ požiada, Poskytovateľ mu POH opakovane zašle na rovnakú alebo inú e-mailovú adresu.
  4. Poskytovateľ zašle návrh POH do 30 dní odo dňa uhradenia zálohovej faktúry za vypracovanie POH a dodania všetkých informácií o ktoré požiada Poskytovateľ. Objednávateľ následne do 7 dní skontroluje dokument a zašle prípadné pripomienky k úprave alebo doplneniu dokumentu. Poskytovateľ musí následne POH upraviť podľa návrhov a pripomienok Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia pripomienok alebo návrhov na úpravu.
  5. Cena za vypracovanie POH je uvedená v objednávkovom formulári. Poskytovateľ je platca DPH. Objednávateľ súhlasí so zaslaním zálohovej faktúry (po vystavení objednávky) a so zaslaním vyúčtovacej faktúry (po uhradení zálohovej faktúry) v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v tejto objednávke.
  6. Objednávateľ je oprávnený podať písomnú reklamáciu POH na adrese Poskytovateľa. V prípade dodania chybného dokumentu Poskytovateľ na vlastné náklady bezodkladne zabezpečí jeho opravu a opakované zaslanie na e-mailovú adresu Objednávateľa. Za chybný dokument sa nepovažuje taký, ktorý nie je v súlade s platnou a účinnou legislatívou z dôvodu zmien prijatých po objednaní POH.