Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. pri poskytovaní vzorových dokumentov o odpadoch pre obce, platné od 11.4.2016

Objednávateľ:

Firma/Obec:

 

Kontakt:

 

Sídlo:

 

Telefón:

 

IČO:

 

E-mail:

 

DIČ/ IČ DPH:

 

Web stránka:

 

Banka:

 

Číslo účtu:

 

 

Poskytovateľ:

Spoločnosť:

Odpadový hospodár s.r.o.

Kontakt:

Ing. Tomáš Schabjuk

Sídlo:

Hroznová 4664/9, Pezinok 902 01

Telefón:

0948 605 300

IČO:

46 708 740

E-mail:

info@odpadovyhospodar.sk

DIČ/IČ DPH:

2023558427 / SK2023558427

Web stránka:

www.odpadovyhospodar.sk

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

5029629497/0900

  1. Objednávateľ si objednáva u Poskytovateľa vzorové dokumenty (ďalej len dokumenty) podľa nového zákona o odpadoch so zameraním na obce.
  2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi nasledovné dokumenty: VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi, Evidenčný list odpadu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Katalóg odpadov, Žiadosť o prevádzkovanie zberného dvora, Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,  Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
  3. Dokumenty budú spracované a zaslané elektronickou formou e-mailových správ s odkazmi na prílohy. Vypracované budú v zmysle nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
  4. Poskytovateľ zašle dokumenty Objednávateľovi elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v tejto objednávke. Na dodanie dokumentov musí Objednávateľ vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodanie mailových správ z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy Objednávateľa. Ak o to Objednávateľ požiada, Poskytovateľ mu dokumenty zašle na inú e-mailovú adresu.
  5. Poskytovateľ začne zasielať dokumenty do 3 dní odo dňa uhradenia faktúry za dodanie dokumentov v cene podľa objednávky. Poskytovateľ je platca DPH. Objednávateľ súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
  6. Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať dokumenty tretím osobám, ani odplatne ani bezodplatne. Objednávateľ je oprávnený použiť dokumenty len na svoje vlastné účely. Obsah dokumentov je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“), ku ktorému majetkové práva vykonáva Poskytovateľ.
  7. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi, za podmienky zaplatenia faktúry, nevýhradné právo používať obsah dokumentov výlučne pre vlastnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu dokumentov ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie dokumentov, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Poskytovateľa s takýmto použitím. Akékoľvek iné použitie obsahu dokumentov bez súhlasu Poskytovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Poskytovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.
  8. Dodanie dokumentov je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom Objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vzory dokumentov preto nie je možné vrátiť v zákonnej lehote 7 pracovných dní od zakúpenia a ani po jej uplynutí.
  9. Objednávateľ je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpených dokumentov na adrese Poskytovateľa. V prípade dodania chybných dokumentov poskytovateľ na vlastné náklady bezodkladne zabezpečí ich opravu a opakované zaslanie na e-mailovú adresu Objednávateľa.
  10. Poskytovateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie o Objednávateľovi tretím stranám.