Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., pri poskytovaní e-školenia o odpadoch, platné od 1.1.2024

Objednávateľ:

Firma/Obec:

 

Kontakt:

 

Sídlo:

 

Telefón:

 

IČO:

 

E-mail:

 

DIČ/ IČ DPH:

 

Web stránka:

 

Banka:

 

Číslo účtu:

 

 

Poskytovateľ:

Spoločnosť:

Odpadový hospodár s.r.o.

Kontakt:

Ing. Tomáš Schabjuk

Sídlo:

Gen. Viesta 9, Pezinok 902 01

Telefón:

0948 605 300

IČO:

46 708 740

E-mail:

info@odpadovyhospodar.sk

DIČ/IČ DPH:

2023558427 / SK2023558427

Web stránka:

www.odpadovyhospodar.sk

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

5029629497/0900

  1. Objednávateľ si objednáva u Poskytovateľa elektronické školenie (ďalej len e-školenie) na tému: e-školenie o odpadoch 2024.
  2. E-školenie bude spracované a zaslané elektronickou formou e-mailových správ s prílohami a s prístupom do Členskej sekcie. Vypracované bude v zmysle nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.
  3. Poskytovateľ zašle e-školenie a prístup k e-školeniu Objednávateľovi elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v tejto objednávke. Na dodanie zakúpeného e-školenia musí Objednávateľ vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodanie mailových správ z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy Objednávateľa. Ak o to Objednávateľ požiada, Poskytovateľ mu e-školenie zašle na inú e-mailovú adresu.
  4. Poskytovateľ začne zasielať e-školenie a sprístupní e-školenie do 3 dní odo dňa uhradenia faktúry za dodanie školenia v cene podľa objednávky. Poskytovateľ je platca DPH. Objednávateľ súhlasí so zaslaním zálohovej a vyúčtovacej faktúry v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
  5. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi konzultácie v objeme 30 minút a možnosti klásť otázky cez Členskú sekciu e-školenia.
  6. Školenie sa začína sprístupnením e-školenia, po uhradení faktúry podľa bodu 4 a končí sa 31.12.2024.
  7. Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať e-školenie alebo prístup k e-školeniu tretím osobám, ani odplatne ani bezodplatne. Objednávateľ je oprávnený použiť školenie len na svoje vlastné účely. Obsah školenia je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“), ku ktorému majetkové práva vykonáva Poskytovateľ.
  8. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi, za podmienky zaplatenia faktúry, nevýhradné právo používať obsah e-školenia výlučne pre vlastnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu školenia ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie dokumentov alebo prístupu k e-školeniu, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Poskytovateľa s takýmto použitím. Akékoľvek iné použitie obsahu školenia bez súhlasu Poskytovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Poskytovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.
  9. Objednávateľ je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpeného školenia na adrese Poskytovateľa. V prípade dodania chybného školenia Poskytovateľ na vlastné náklady bezodkladne zabezpečí jeho opravu a opakované zaslanie na e-mailovú adresu Objednávateľa.