Veľké ENVIRO školenie – drahý kurz, no prepláca ho celý úrad práce

Koncom marca začne veľký envirokurz, ktorého budeme súčasťou. Pre veľký záujem to nebude 1 školenie, ale už minimálne 3 v priebehu apríl – jún a zrejme aj na jeseň.

Ak máte záujem, času je dosť a ďalšie termíny stihnete v čas.

Kurz neorganizuje naša spoločnosť, my sa podieľame len na výučbe časti o odpadoch. Jedná sa o 8 dňový kurz v rámci ktorého sa vyučuje o odpadoch, vode, ovzduší, EIA a ochrana prírody a krajiny. Kto bude prednášať?

Kurz je určený zamestnaným ľuďom, ktorí by poznatky mohli uplatniť v zamestnaní. Je pomerne drahý, stojí až 1600 €, no super výhoda je v tom, že je celý hradený z Úradu práce. Nemôže sa v tomto prípade jednať o nezamestnanú osobu. nie je to rekvalifikačný kurz, podmienka je že musíte byť zamestnaní.

Jeden takýto kurz už prebehol na konci roka 2022, ďalší sa začal v marci 2023 a zúčastnili sa na ňom ľudia z obcí, či firiem. Z pohľadu odpadov sa ide dosť do hĺbky. Aj čo sa týka teórie, ale veľmi veľa sme sa venovali praktickým veciam so zapájaním sa účastníkov školenia.

Ak by ste mal niekto záujem, napíšte mi na e-mail info@odpadovyhospodar.sk že máte záujem, Váš kontakt následne zašleme organizátorom, ktorí Vám pripravia vypísanú žiadosť pre úrad práce. Nie je to nič komplikované.

Nižšie pripájam informácie od organizátorov.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať prehľad o envirolegislatíve aj jej aplikácii v praxi. Cieľom kurzu je zrozumiteľnou formou účastníkom priblížiť aktuálny legislatívny rámec úpravy posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, s dôrazom na praktickú aplikáciu jednotlivých právnych noriem. Účastníci kurzu sa pod vedením skúsených lektorov z praxe naučia okrem základných pojmov aj to, ako spracovať evidenciu a viesť príslušnú dokumentáciu, ako komunikovať s relevantnými inštitúciami a kontrolnými orgánmi a ako riešiť bežné aplikačné problémy. Vyučovanie prebieha riadenou on-line formou, účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektormi. Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály a prezentácie.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Environmentálna legislatíva – 24 hodín ▪ Právna regulácia životného prostredia (vzduch, voda, pôda) – Základne právne inštitúty. Rozhodovacia činnosť. Právna úprava starostlivosti o zložky životného prostredia. EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – praktická aplikácia ▪ Právna regulácia odpadového hospodárstva – Orgány štátnej správy a samosprávy pre odpadové hospodárstvo. Právne predpisy súvisiace odpadom a jeho vplyvom na životné prostredie. Všeobecne záväzné nariadenia. Podporné systémy pre odpadové hospodárstvo. Základné práva a povinnosti držiteľov odpadov.

Odpadové hospodárstvo – 40 hodín ▪ Odpady, základné pojmy a rozdelenie – Základné definície a pojmy. Druhy odpadu. Katalóg odpadov. Množstvo a zloženie odpadov. Odpady a príroda. ▪ Spôsoby hospodárenia s odpadmi – Stratégia odpadového hospodárstva. Programy odpadového hospodárstva. Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov – zber, zhromažďovanie a doprava odpadov. Spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi odpadu, spôsoby ich zneškodňovania a zhodnocovania. Likvidácia. Triedenie. Recyklovanie odpadu. ▪ Prípadové štúdie, príklady dobrej praxe ▪ Konzultácie

ROZSAH KURZU

64 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút). Denná forma realizácie | 8 x 8 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | 8:00 – 14:30 Večerná forma realizácie|16 x 4 hodiny | vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 – 20:15

MIESTO REALIZÁCIE

On-line forma v prostredí aplikácie ZOOM Účastník musí mať k dispozícii pripojenie na internet a zariadenie, prostredníctvom ktorého sa pripojí (počítač, notebook, tablet, mobil).

TERMÍN KONANIA – začíname koncom marca no ďalšie turnusy budú v apríli, máji a zrejme aj v septembri.

NÁŠ PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU ▪ orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe, ▪ vzdelávanie realizované kvalifikovaným lektorom, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora, ▪ sada študijných materiálov, videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní ▪ konzultácie.

SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o získanom vzdelaní v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Cena kurzu: 1600 €, ale vie byť aj zadarmo cez príspevok z úradu práce.

AKO MAŤ KURZ z ÚRADU PRÁCE ZADARMO?

Príspevok je možné získať cez projekt Úradu práce, ktorý je určený pre zamestnaných občanov, živnostníkov, študentov, rodičov na rodičovskej dovolenke, dobrovoľne nezamestnaných a i. kategórie občanov.

Žiadosť o poskytnutie príspevku musí byť podaná 21 dní pred plánovaným termínom konania kurzu, odporúčam však čo najskôr aby bolo možné zareagovať v prípade požiadavky Úradu práce na doplnenie nejakých údajov/dokladov.

Žiadosť je potrebné podať na miestne príslušnom Úrade práce podľa miesta trvalého bydliska účastníka kurzu, s vyplnením žiadosti vrátame povinných príloh Vám samozrejme pomôžu organizátori kurzu.

Aby Úrad práce účastníkovi kurz uhradil, musí tento kurz dokončiť a nesmie sa počas kurzu stať evidovaným nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie. Zároveň v čase podania žiadosti nesmie mať ako občan záväzky voči štátu (nedoplatky na sociálnom poistení, zdravotnom poistení, daňové nedoplatky…). Ani v prípade, že by nastali okolnosti, ktoré by účastníkovi zabránili v dokončení kurzu nevyplývajú z toho pre neho žiadne sankcie vo vzťahu k Úradu práce ani voči nám.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa kurzu, prosím dajte mi vedieť, ozvú sa Vám priamo organizátori, vysvetlia doplňujúce otázky a celý proces.

Ja osobne budem vyučovať o odpadoch. Bude to zrejme 8 častí. 1 celý takýto kurz už bol organizovaný koncom roka 2022, teraz sa otvárajú nové termíny. Je to dosť podrobné štúdium, ide sa aj do detailov, definícií, ale najmä do praktických vecí. V prípade doplňujúcich otázok ma neváhajte kontaktovať.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Iveta Mečírová píše:

    Dobrý deň, mala by som záujem najma o kurz týkajúci sa novej leislatívy v ochrane ovzdušia… da sa absolvovat ešte školenie s podporou úradu práce? Vopred ďakujem za odpoveď.

  2. Michaela píše:

    Dobrý deň, plánujete takéto školenia aj v oku 2024? ďakujem

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.