Zákon o odpadoch a odpadové hospodárstvo – 2 zákony, 8 vyhlášok

Zabudli ste aký zákon rieši odpady, kde nájdete evidenčné a ohlasovacie povinnosti,  či kde nájdete povinnosti pre firmy, ktoré niečo balia či dovážajú v obaloch?  Stiahnite si zákon o odpadoch a všetky vyhlášky na tejto stránke.

Zákon o odpadoch a odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je na Slovensku riešené už od roku 1991, kedy bol schválený prvý zákon o odpadoch. Vydržal 10 rokov a v roku 2001 ho nahradil zákon o odpadoch č. 223/2001. Ten platil až do roku 2015, kedy došlo k výrazným zmenám, ktoré ovplyvňujú odpadové hospodárstvo až doposiaľ.

Človek by povedal, že za viac ako 26 rokov len tri zákony? To je celkom dobré, nie? No len na prvý pohľad. Každý z tých zákonov prežíval len vďaka zmenám. To je však osud zrejme každého zákona.

Zákon o odpadoch a celé odpadové hospodárstvo funguje aj vďaka vykonávacím vyhláškam. Tých je už o dosť viacej a aj tie sa vždy viac či menej menili.

Výsledkom toho je stav, kedy je odpadové hospodárstvo na Slovensku vysoko regulované a žiaľ aj vysoko administratívne náročné.

Aj posledný zákon o odpadoch z roku 2015 bol už niekoľko krát menený, dokonca aj vyhlášky k zákonu sa už menili. Nezostáva nám preto nič iné, len sa zmenám neustále prispôsobovať.

Pripravili sme preto tento článok a veríme, že Vám bude pomáhať teraz, či kedykoľvek si nebudete vedieť spomenúť, o čom je a kedy bol schválený daný zákon, vyhláška, či novela.

Text je rozdelený na tematické celky ako sú zákony a vyhlášky. Pri každej téme si môžete stiahnuť aktuálne znenie daného predpisu, stručne si prečítať o čom ten predpis, či zmena je alebo bola, prípadne sa môžete prekliknúť na ďalšie články, ktoré danú problematiku riešili podrobnejšie.

Odpadové hospodárstvo je v SR riešené v 2 zákonoch a 8 vyhláškach.

Stiahnite si prehľadnú štruktúru zákona o odpadoch na 1 A4

S touto infografikou získate prehľadného sprievodcu legislatívou odpadového hospodárstva, spolu s odkazmi na príslušné zákony a vyhlášky. 

Zadajte nižšie vašu e-mailovú adresu, aby sme vedeli kam Vám máme sprievodcu zaslať.

 

Zákon o odpadoch č. 79/2015

Zákon o odpadoch bol schválený v roku 2015 a účinnosť nadobúdal postupne od 1.1.2016 do 1.1.2017. Dostal číslo 79/2015 a jeho kompletnú verziu si môžete stiahnuť tu.

Zákon o odpadoch ako základný právny predpis, ktorý u nás rieši odpadové hospodárstvo je rozsiahly dokument. Okrem klasických pojmových definícií, sankcií, či kontrolných mechanizmov rieši z pohľadu firmy, či obce tieto 4 najdôležitejšie oblasti:

 1. Z celého zákona je pre firmy či obce najdôležitejší zrejme § 14, ktorý rozoberá povinnosti držiteľa odpadu. To sa týka každého kto produkuje odpady, ďalej s nimi nakladá a týka sa to aj obcí. Na tento paragraf sa samozrejme nabaľujú ďalšie povinnosti
  Ako zhromažďovať odpady
  Čo nové s nebezpečnými odpadmi?
 2. Ďalšia dôležitá časť zákona o odpadoch začína v § 27 a rieši rozšírenú zodpovednosť výrobcov. To sú tie firmy, ktoré balia niečo do obalov, vyrábajú, či dovážajú obaly, neobalové výrobky, pneumatiky, batérie, elektrozariadenia a vozidlá.
  Prečo štát šikanuje tisícky firiem pre obaly keď by až tak nemusel?
  Ako štát okráda firmy o peniaze za odpady z obalov?
 3. Z pohľadu obcí a komunálneho odpadového hospodárstva je dôležitá časť zákona od § 80, ktorá obciam určuje ako majú nakladať s komunálnymi odpadmi Obec a zverejnený manuál nakladania s komunálnymi odpadmi Obce a VZN o odpadoch Čo nové s komunálnymi odpadmi? Bol už schválený Program odpadového hospodárstva kraja?
 4. Súhlasy, registrácie, vyjadrenia a autorizácie. Týchto dokumentov sa vydáva relatívne veľa a každý subjekt by mal mať udelený taký dokument, ktorý pre svoju činnosť v odpadovom hospodárstve potrebuje. Aké najčastejšie súhlasy na odpady musí mať vybavené firma? Kedy potrebuje firma súhlas na lisovanie svojich odpadov

Pôvodný zákon o odpadoch bol doposiaľ už 8 krát zmenený:

 1. Nepriama zmena zákona o odpadoch cez zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016, kde sa ustanovil trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi. Bezúhonnosť firiem sa stala aj podmienkou pre udelenie autorizácie. Novela nadobudla účinnosť 1.1.2017.
 2. Prvá dôležitá zmena v zákone o odpadoch prišla pod číslom 313/2016. V tejto novele sa riešila pre bežnú prax nepotrebná príprava na opätovné použitie a vedľajší produkt, no najmä sa zrušil nešťastný paragraf s veľkým dosahom, ktorý za rok účinnosti utŕžil pekných pár nadávok. Novela nadobudla účinnosť 1.1.2017. Nešťastný paragraf zrušený, ale pozor, NIE HNEĎ
 3. V poradí tretia zmena prišla v roku 2017 a v zbierke zákonov dostala číslo 90/2017. Pôvodný text novely, ktorá putovala do Národnej rady sa po výstupe z nej diametrálne odlíšil a výsledok potešil, no niektorých aj zarmútil. Pre prax pôvodcu odpadu a výrobcu vyhradeného výrobku však platí, že zmeny sú určite pozitívne. V tejto novele zákona sa odpadové hospodárstvo zmenilo najmä v 5. oblastiach: igelitková vojna, odovzdávanie odpadových pneumatík, zníženie administratívy pre výrobcu a distribútora pneumatík, povinný zber tetrapakov a zrušenie Ohlásenia o objeme výroby … . Účinnosť novely od 1.5.2017, okrem povinností s plastovými taškami. Tam je účinnosť od 1.1.2018.
 4. Štvrtú zmenu zákona schválila NR SR 18.10.2017. V zbierke zákonov sa novela uverejnila pod číslom 292/2017. 247 zmien v novele je najväčšia nádielka zmien za dva roky. O veľkej odpadovej októbrovej revolúcii si môžete prečítať viacej tu.
 5. Ďalšia zmena nastala nepriamou zmenou zákona o odpadoch cez zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Je v ňom pár zmien okolo vozidiel a dovozu vozidiel zo zahraničia. Číslo 106/2018.
 6. V poradí šiesta zmena zákona o odpadoch bola opäť nepriama zmena. Tento krát o opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže. Pokojne na túto zmenu zabudnite. Nič dôležité. Mení sa len to, ako sa preukazuje bezúhonnosť. Ak Vám to aj tak nedá, tak si to pozrite tu, číslo 177/2018.
 7. V poradí siedma zmena bola priama zmena zákona o odpadoch č. 208/2018. Bolo v nej len pár zmien, no celkom zaujímavých pre elektrozariadenia (povinnosť výrobcu elektrozariadení duplicitne sa registrovať v registry výrobcov, hoci v ňom už raz boli), no najmä pri zmene definícií zberového a trhového podielu pri obaloch. Viac sme o tom písali tu.
 8. Zatiaľ posledná zmena zákona o odpadoch z konca roka 2018 pod číslom 312/2018, priniesla veľký počet zmien pre firmy ako aj obce. Boli tam aj pozitívne zmeny. O zmenách pre firmy sa viac dozviete tu a o zmenách pre obce tu.

Zaujímavé články k téme:

 1. Týchto 5 veľkých zmien rieši ďalšia zmena zákona o odpadoch

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadu

Druhý zákon, ktorý rieši odpadové hospodárstvo je zákon u poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach odpadov s číslom 17/2004. Firmy, či obce s týmto zákonom nemajú žiadnu prácu, či administratívu. Vplyv tohto zákona pocítia len na faktúre, vo forme štátom daného poplatku za skládkovanie odpadu, prípadne ukladanie odpadu na odkalisko.

Ak sa Vaše odpady skládkujú, pozrite sa na faktúru zo skládky odpadov, prípadne od zberovej spoločnosti. Nájdete na nej aj tento poplatok (prípadne je zahrnutý v základnej cene odpadu). Poplatky pre nie nebezpečné odpady sa pohybujú od 6,64 – 9,96 € za tonu. Pri nebezpečných je to od 33,19 – 60 € za tonu.

Do budúcna však treba počítať s rastom tohto poplatku. Práve v roku 2018 prebehne zrejme úprava tohto zákona s navýšením poplatkov.

Zaujímavé články k téme:

 1. Budú skládky odpadov od roku 2017 lacnejšie?

Chcete sa dozvedieť ešte viac informácii o odpadoch a to úplne ZADARMO? Nech sa páči

Vyhlášky v odpadovom hospodárstve

V odpadovom hospodárstve máme k zákonu o odpadoch schválených 8 vyhlášok, z toho pre bežnú firmu či obec sú potrebné 3 resp. 4 vyhlášky. Nižšie sa môžete prečítať o čom sú jednotlivé predpisy, prípadne si prečítať o nich viac informácií. Všetky vyhlášky sú od roku 2015 nové.

Katalóg odpadov 365/2015

Katalóg odpadov je zadefinovaný vo vyhláške č. 365/2015. Katalóg je síce dosť obsiahly dokument, no dôležité je si zapamätať, že v tejto vyhláške nájdete 6 miestne kódy odpadov (výnimka sú len komunálne kovy – 8 miestne číslo), ich názvy a kategóriu. Tieto informácie sú potrebné pre ďalšie evidovanie, nahlasovanie, či skladovanie odpadov.

Jednoducho povedané, každý odpad musí mať svoje číslo, s ktorým sa ďalej pracuje.

Zmeny vo vyhláške:

 1. Zmena v novele vyhlášky č. 320/2017. Do katalógu odpadov sa doplnil dve nové katalógové čísla pre komunálne odpady. jednému odpadu sa priradila nebezpečná kategória a pri inom odpade sa zmenil názov odpadu. Inak žiadne zmeny.

Zaujímavé články k téme:

 1. Nenápadná, no dôležitá zmena v Katalógu odpadov

Evidenčná vyhláška 366/2015

Evidenčná vyhláška s č. 366/2015 je zrejme najdôležitejšia vyhláška k zákonu o odpadoch. Obsahuje celý rad evidenčných a ohlasovacích povinností pre firmy, obce, či firmy, ktoré nakladajú s odpadmi.

Dobrá správa, so všetkým okolo evidovania odpadov Vám pomôže naša nová odpadová aplikácia ELO.sk.

Vo vyhláške nájdete vzory jednotlivých tlačív, ako aj termíny do kedy je ich potrebné zaslať a informácie na ktoré úrady je potrebné dané ohlásenie zasielať. Vo všeobecnosti je možné viesť evidencie aj elektronicky. Archivovať sa musia zväčša 5 rokov.

Zmeny vo vyhláške:

 1. Prvá zmena v tejto vyhláške sa schválila v októbri 2017. Dostala číslo 246/2017. Zmeny predstavovali najmä dobeh a zosúladenie vyhlášky so zmenami, ktoré sa udiali v priebehu roka 2016 a 2017 v zákone o odpadoch. Najdôležitejšie v tejto zmenenej vyhláške je asi to, že sa do života zaviedla nová evidenčná povinnosť pre obchodníkov a to evidencia plastových tašiek. Viac o zmene sme písali tu.
 2. Druhá zmena vyhlášky vyšla tesne pred Vianocami 2017. Číslo 321/2017. Jedná sa o podstatnú zmenu vyhlášky. Mení sa napríklad spôsob evidovania odpadov, vzor a spôsob vypĺňania ročného Ohlásenia o vzniku odpadov, či Sprievodného listu NO. Viac sme o zmene písali tu.

Zaujímavé články k téme:

 1. Ktoré 2 oblasti odpadového hospodárstva vyvolávajú najväčšie vášne?
 2. Viete kde si môžete prezrieť kódy nakladania spracovateľov odpadov?
 3. 6 tipov ako viesť a ohlasovať odpady
 4. Evidovanie odpadov – kameň úrazu

Vyhláška o palivách 367/2015

Pre prax bežnej firmy, či obce je táto vyhláška o palivách nepotrebná. Pôvodná vyhláška bola schválená v roku 2014, no v roku 2015 sa do tejto vyhlášky doplnili aj ustanovenia o odpadových palivách. Teda za akých podmienok je možné z odpadu vyrobiť palivo. Zmena vyhlášky má číslo 367/2015.

Oznámenie o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov 368/2015

Ďalším nepotrebným predpisom pre bežnú firmu či obec je toto oznámenie o kontrole odpadov, odbere a analýze odpadov. Oznámenie je uverejnené pod číslom 368/2015 a samotný výnos sa nachádza vo Vestníku Ministerstva životného prostredia č . 7/2015.

Sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu 370/2015

Ďalšia nepotrebná vyhláška, vzhľadom k tomu, že povinnosti voči Recyklačnému fondu už skončili v roku 2016. Táto Vyhláška je teda určená na zrušenie. Jej číslo je 370/2015.

Dôležitá vyhláška 371/2015

Ďalšou dôležitou vyhláškou je vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vo vyhláške nájdete obsah Programu odpadového hospodárstva, obsah žiadostí pre vydanie súhlasov, čia autorizácií, povinnosti pri zhromažďovaní odpadov, či podrobnejšie povinnosti pri nakladaní s odpadmi.

Sú tu uvedené aj povinnosti pre triedený zber komunálnych odpadov, štandardy zberu, či podmienky pri nakladaní s BIO odpadmi.

Zmeny vo vyhláške:

 1. Prvá zmena sa v Zbierke zákonov udiala pred Vianocami 2017 pod číslom 322/2017. Doplnilo sa tu kopec povinností pre spracovateľov a obce. Doplnili sa tu aj podmienky k žiadosti pre dva nové súhlasy na prekládkovú stanicu a na dočasné skladovanie výkopovej zeminy.

Zaujímavé články k téme:

 1. Ako zhromažďovať odpady
 2. Aké najčastejšie súhlasy na odpady musí mať vybavené firma?

Vyhláška o skládkovaní odpadov

Ďalšou vyhláškou, s ktorou sa bežná firma ani obec nikdy nestretne je vyhláška o skládkovaní odpadov č. 372/2015. Nájdete v nej podrobnosti o výstavbe, prevádzke či kontrole skládok odpadov, až po jej rekultiváciu a následný monitoring.

Zmeny vo vyhláške:

 1. Prvá zmena sa v Zbierke zákonov udiala pred Vianocami 2017 pod číslom 323/2017.

Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

S vyhláškou o rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa stretnú firmy, ktoré uvádzajú na trh vyhradený výrobok. To môže byť obal, neobalový výrobok, batérie, elektrozariadenia, pneumatiky, či staré vozidlá.

Vo vyhláške nájdete obsah žiadosti pre zápis do registra výrobcov na Ministerstve životného prostredia. Sú tu uvedené aj podmienky pre získanie autorizácie pre individuálne alebo kolektívne plnenie povinností.

Ďalej sú tu uvedené napríklad údaje o výške záloh za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje, či podrobnosti pri spracovávaní odpadov, ktoré podliehajú udeleniu spracovateľskej autorizácie.

Zmeny vo vyhláške:

 1. Prvá zmena vyhlášky dostala oficiálne číslo 14/2017 a je účinná od 1. februára 2017. Do praxe zaviedla elektro odpadové desatoro prikázaní. Ďalšou zaujímavou zmenou bolo vypustenie kníh zo zoznamu neobalových výrobkov, za ktoré je potrebné zapojiť sa do systému a platiť peniaze do OZV. Viac sme o tom písali tu.
 2. Druhá zmena vyhlášky je účinná od 1. januára 2018 a v Zbierke zákonov dostala číslo 324/2017. Ministerstvo už nebude vydávať potvrdenie o zápise, či zmene v registri výrobcov, stanovila sa výška špeciálnej pokuty pre batérie, zrušil sa Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, a zmenilo sa napríklad aj to, že pri registrácii do registra výrobcov už nebude potrebné zadávať dátum narodenia konateľa spoločnosti.
 3. Účinnosť tejto tretej novely o rozšírenej zodpovednosti výrobcov nadobudla už 1. júla 2018 a 1. januára 2019. V zbierke zákonov dostala novela číslo 186/2018. Počet zmien = 23, no pre bežný život firmy relatívne menej dôležité zmeny. Viac info k téme je tu.

Zaujímavé články k téme:

 1. Pri obaloch pozor na tieto 3 veci
 2. Viete aká je téma roka 2016 v odpadovom hospodárstve?

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
 1. Darina Luhová píše:

  Dobrý pán Schabjuk,
  touto cestou vám veľmi pekne ďakujem za prípravu skvelých rád a článkov, ktoré pomôžu v našej práci.
  Pekný deň Darina Luhová

 2. Marcin Vladimír píše:

  ako majú povínost pneuservisy z vyradenými pneumatikami

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   je tam niekoľko povinností, najmä napríklad preberať ich zadarmo od konečného používateľa a odovzdávať ich výrobcovi, resp. OZV

  • Norbert píše:

   Dobrý deň, vie mi niekto poradiť aký je depozit pri dovoze a skladovaní odpadov? Za odpoveď ďakujem.

   • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

    dobrý deň asi myslíte poplatky za skládkovanie, prvá vena je cena prevádzkovateľa skládky odpadov a f´druhá cena je štátny poplatok podľa vyhlášky 230/2019

 3. Ing. Kristián Kubiš píše:

  Dobrý deň,
  rád by som sa opýtal, kam mám odovzdať dosky plošných spojov a im podobné súčiastky , napr. z rozobratých mobilov alebo iných elektrozariadení?
  Zistil som, že u nás v Rim. Sobote vo firme Bratner Gemer „zbierajú a zhodnocujú elektronický šrot“, ale neviem čo si pod pojmom el. šrot mám predstaviť (spomínané DPS, nejaké súčiastky alebo celé zariadenie). A ešte jedna vec by ma zaujímala a to, že ak ja osobne ako fyzická osoba (nie podnikateľ), len občan zbieram použité baterky a žiarivky, potrebujem nejaký súhlas od nejakého orgánu, alebo autorizáciu….

  Vopred ďakujem za odpoveď S pozdravom
  Ing. Kristián Kubiš

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   môžete to odovzdať na zbernom dvore, mali by Vám to prevziať.

   • Ing. Kristián Kubiš píše:

    nezoberu nekompletne..nemoze napr. v strom TV chybat ani jedna „uzitocna“ suciastka, ani mobil bez baterie… v druhej firme beru e-odpad ale na fakturu a minimalny poplatok je 75 eur…. a som presvedceny, ze po novele zakona o odpadoch pripudnu cierne skladky…

 4. Emil Stredový píše:

  prosím Vás máme malé železiarstvo o rozlohe 90m2.
  Ako doplnkový tovar máme na predaj batérie /monočlánky/ asi 11 druhov o celkovom množstve cca 120ks.
  Musíme mať ?? v predajni zbernú nádobu na monočlánky ?
  Ďakujem a s pozdravom, čakáme na odpoveď

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   áno, vystupujete ako distribútor batérií a tam je povinnosť vykonávať spätný zber na svojich predajných miestach

 5. Eva Mrázová píše:

  Pán Schabjuk,
  chcem sa tiež poďakovať za všetku nezištnú prácu, ktorú Ste urobili v priebehu celého roka pre našu lepšiu informovanosť a prehľad o zákone o odpadoch. Veľa mi to pomohlo pri mojej práci.
  Prajem veľa úspechov a nech sa Vám darí.

 6. Erika píše:

  Dobrý den mna by zaujimala registrácia prepravcu pri preprave odpadou ?
  sme odpadárska firma vozime si sami ale aj iný prepravcovia
  vedeli by ste mi to vysvetliť čo máme mi ako firma urobiť a čo prepravcovia cudzí ktorý vozia k nem odpad plastový -nie nebezpečný ?

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   Dobrý deň, z Vášho pohľadu máte povinnosť mať vybavené napríklad súhlasy podľa toho čo vykonávate a aj registráciu na prepravu.

 7. Milan Benka píše:

  Dobrý deň,
  začíname s výrobou potravín balených v plastových kelímkoch. Máme sa aj my niekde registrovať?

  • Ing. Tomáš Schabjuk píše:

   Dobrý deň, z toho čo píšete, áno, ste určite výrobcom vyhradeného výrobku, teda registrácia na MŽP, evidencie, zrejme aj zmluva s Organizáciou zodpovednosti výrobcov a platby do systému. Pri výrobe budú zrejme vznikať nejaké odpady ako sú kartóny, fólie, možno zničené kelímky. S tým sú spojené ďalšie povinnosti.

 8. Anonym píše:

  Dobrý deň pán Schabjuk,
  chcela by som Vás poprosiť o info na akom tlačive podáva výrobca neobalového výrobku, registrácia do 100 kg Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh.., vo vyhláške je uvedená príloha č. 18, ale je tam uvedená OZV pre obaly. Je to len tlačová chyba, alebo ?
  ďakujem za odpoveď.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.