Zásady spracúvania osobných údajov

 1. KTO SME?:

 

Spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., so sídlom Ulica gen. Viesta 6538/9, IČO: 46 708 740, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81865/B a sme prevádzkovateľom internetovej stránky www.odpadovyhospodar.sk (ďalej tiež ako „internetová stránka“ alebo tiež ako „www.odpadovyhospodar.sk“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás v prvom rade dovoľujeme ubezpečiť, že osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej tiež ako „Nariadenie o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, a to:

 

 1. pri vyplnení formulára pre stiahnutie nášho e-book-u: 7 najčastejších chýb v odpadovom hospodárstve (t.j. meno a e-mail);
 2. pri vyplnení kontaktného formulára v prípade Vašich akýchkoľvek otázok (t.j. meno, e-mail, telefónne číslo, ďalšie dobrovoľne vložené údaje);
 3. pri vyplnení objednávkového formulára v prípade, že máte záujem o e-školenie a/alebo predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (t.j. meno a priezvisko, e-mail, ulica, mesto, PSČ, štát, prípadne ďalšie údaje);
 4. pri vyplnení kontaktného formulára v prípade, že máte záujem o analýzu nakladania s odpadmi (t.j. meno, e-mail, telefónne číslo, ďalšie dobrovoľne vložené údaje);
 5. pri objednávke našich služieb v prípade, že, sa rozhodnete využívať naše služby.

 

Zároveň môžeme spracúvať niektoré údaje automatizovaným spôsobom, a to napríklad IP adresa; počet užívateľov; počet nových a vracajúcich sa užívateľov; počet navštívených relácií; trvanie relácie; mieru okamžitých odchodov; kanál návštevnosti; zdroj návštevnosti; odkazujúce zdroje; používanie podľa času;  miesto, kde sa používateľ nachádza; informácie o zariadení a operačnom systéme; informácie o mobilnej sieti; informácie o nastavení Vášho jazyka, demografické údaje. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o Vašom správaní na našej webovej stránke, a to napríklad: ktoré jej funkcie sú pre Vás jednoduché na používanie alebo ktoré využívate najviac; informácie o tom, či sa viete na našej webovej stránke jednoducho orientovať a pod. 

 

 

 1. PREČO VLASTNE POTREBUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Účely, za akými spracúvame Vaše osobné údaje) A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ICH SPRACÚVAME?:

 

 1. a) Poskytovanie dojednaných služieb

 

Spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednaní našich služieb, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. V prípade, ak nám neposkytnete tieto požadované osobné údaje, nie je možné Vám naše služby poskytnúť.

 

Uvedené osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne Vaše údaje uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia nášho zmluvného vzťahu, a to na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. b) Evidencia udelených plnomocenstiev

 

Spracúvame osobné údaje uvedené na plnomocenstve, ktoré ste nám udelili za účelom zastupovania Vašej spoločnosti pri plnení si povinností v súvislosti s odpadovým hospodárstvom, a to na základe Vašej požiadavky. V prípade, že nám potrebné plnomocenstvo spolu s požadovanými údajmi neudelíte, naša spoločnosť Vás nebude môcť zastupovať.

 

Uvedené osobné údaje spracúvame po dobu platnosti udeleného plnomocenstva a následne uchovávame po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia jeho platnosti, a to na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. c) Poskytovanie e-školenia

 

Spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli pri vyplnení objednávkového formulára pre e-školenie  (t.j. meno a priezvisko, e-mail, ulica, mesto, PSČ, štát, prípadne ďalšie údaje), aby sme Vám ho mohli zaslať na základe Vašej požiadavky. V prípade, ak nám neposkytnete tieto požadované osobné údaje, nie je možné Vám poskytnúť/zaslať objednané e-školenie.

 

Uvedené osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu 4 rokov odo dňa odoslania vyplneného formulára, a to na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. d) Poskytovanie ďalších vybraných služieb/tovaru (e-book: 7 najčastejších chýb v odpadovom hospodárstve, vypracovanie analýzy nakladania s odpadmi), zodpovedanie prípadných otázok.

 

Spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli pri vyplnení formulára pre stiahnutie e-booku  resp. vypracovanie analýzy nakladania s odpadmi a/alebo ak nás kontaktujete s Vašimi ďalšími otázkami, aby sme mohli Vašim dopytom vyhovieť (t.j. zaslať požadovaný e-book, vypracovať analýzu a pod.). V prípade, ak nám neposkytnete tieto požadované osobné údaje, nie je možné vyhovieť Vaši požiadavkám.

 

Uvedené osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu 4 rokov odo dňa odoslania vyplneného formulára, a to na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. e) Vylepšovanie funkcionality našej stránky a poskytovanie technickej podpory

 

Naším cieľom je, aby naša stránka bola jednoduchá pre používanie a aby Vám poskytovala práve to, čo pre svoju prácu potrebujete a preto sa ju snažíme stále vylepšovať. Plniť tento cieľ nám pomáhate Vy a to tým, že navštevujete našu stránku a my spracúvame údaje týkajúce sa spôsobu akým našu stránku využívate prostredníctvom niekoľkých analytických nástrojov, napr. Google Analytics.

 

Google Analytics je nástroj, ktorý nám umožňuje zbierať a sledovať údaje o návštevách a používateľoch našej webovej stránky. Ide predovšetkým o spracúvanie nasledovných údajov: a to napríklad IP adresa; počet užívateľov; počet nových a vracajúcich sa užívateľov; počet navštívených relácií; trvanie relácie; mieru okamžitých odchodov; kanál návštevnosti; zdroj návštevnosti; odkazujúce zdroje; používanie podľa času;  miesto, kde sa používateľ nachádza; informácie o zariadení a operačnom systéme; informácie o mobilnej sieti; informácie o nastavení Vášho jazyka, demografické údaje. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o Vašom správaní na našej webovej stránke, a to napríklad: ktoré jej funkcie sú pre Vás jednoduché na používanie alebo ktoré využívate najviac; informácie o tom, či sa viete na našej webovej stránke jednoducho orientovať a pod.

 

Predmetné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (bližšie pozri časť 4. COOKIES), a to po dobu 730 dní alebo do odvolania Vášho súhlasu.

 

 1. f) Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

V budúcnosti môže nastať situácia, že budeme musieť chrániť naše oprávnené záujmy a/alebo oprávnené záujmy tretích osôb, a teda bude nevyhnutné preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou, a práve za týmto účelom spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

 

Z dôvodu právnej ochrany pri právnych sporoch je v našom oprávnenom záujme spracúvať údaje, ktoré ste nám sami poskytli pri objednaní si našich služieb a/alebo vyplnení akéhokoľvek formulára nachádzajúceho sa na našej stránke. Predmetné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu a archivujeme ich po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 

 1. g) Účtovné a daňové účely

 

V prípade, že si objednáte naše platené služby, samozrejme Vám vystavíme všetky potrebné daňové doklady. V našich účtovných systémoch môžeme evidovať osobné údaje kontaktnej osoby.

 

Tieto údaje spracúvame preto, že je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti, a to predovšetkým za účelom riadneho vedenia účtovníctva, pričom tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

 

 1. h) Priamy marketing

 

Tiež spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania obchodných správ e-mailových obchodných oznámení, aby ste boli vždy informovaní o novinkách, akciách a zľavách, ktoré pre Vás pripravujeme. Všetky osobné údaje použité v rámci marketingu spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, ktorý sleduje naša spoločnosť a nepredávame ich žiadnej tretej osobe. Údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

 1. i) Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

 

Tiež spracúvame Vaše údaje v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov zákonná povinnosť, a to na právnom základe splnenie zákonnej povinnosti.

 

Tieto údaje spracúvame a uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.

 

 1. j) Referencie uvedené na našej webovej stránke

 

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, spoločnosť/zamestnávateľ a opis skúsenosti s našou spoločnosťou, a to na právnom základe Vášho súhlasu.

 

Tieto údaje spracúvame a uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu.

 

 

 1. k) Sprostredkovanie predplatného mesačníka Odpadové hospodárstvo

 

Spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli pri vyplnení objednávkového formulára pre predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo  (t.j. meno a priezvisko, e-mail, ulica, mesto, PSČ, štát, prípadne ďalšie údaje), aby sme Vám ho mohli sprostredkovať predplatenie predmetného mesačníka. V prípade, ak nám neposkytnete tieto požadované osobné údaje, nie je možné Vám sprostredkovať predplatné tohto mesačníka.

 

Uvedené osobné údaje spracúvame ako sprostredkovateľ spoločnosti PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o., so sídlom Jirásková 165/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45 404 879, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 22666/R (ďalej tiež ako „PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.“) výlučne podľa pokynov a požiadaviek tejto spoločnosti.   

 

 

 1. COOKIES

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej stránky ako aj za účelom zlepšovania nášho marketingového úsilia prostredníctvom informácii o Vašom správaní sa na našej stránke, môžeme používať malé dátové súbory, tzv. cookies a ďalšie analytické nástroje.

 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač a ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

 

V prípade, že máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, takého nastavenie sa považuje za Váš súhlas s ich používaním, a zároveň za akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

 

Súbory cookies teda spracúvame na základe Vášho súhlasu/nastavenia Vášho webového prehliadača, a to po dobu 1 roka pri identifikačných cookies a cookies zvyšujúcich bezpečnosť (Cloudflare), po dobu 730 dní pri údajoch získaných prostredníctvom Google Analytics a pri tzv. aplikačných cookies po dobu 2 hodín.

 

Viac informácií o využívaní súborov cookie našou spoločnosťou

 

Súbory cookies používame s cieľom optimálne poskytovať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Zároveň ich používame za účelom zvýšenia bezpečnosti.

 

Druhy súborov cookies:

Základné (identifikačné): umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov.

 

Aplikačné: sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky.

 

Meracie cookies: prostredníctvom nich je možné monitorovať návštevnosť a výkon webovej stránky (Google Analytics).

 

Cookies zvyšujúce bezpečnosť

 

Na sledovanie návštevnosti našej webovej stránky používame analytický nástroj Google Analytics. Ak by ste chceli odobrať sledovanie zo služby Google Analytics, prejdite na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Nastavenie cookies:

 

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

 

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

 

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Jednotlivé návody nájdete na adrese:

 

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: opera.com
 5. Safari: apple.com .

 

 

 1. KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UKÁŽEME? (Príjemcovia Vašich osobných údajov):

 

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Avšak na to, aby ste mohli riadne pracovať na našej stránke, využívať jej funkcie a stále ich vylepšovať, údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť sprístupnené aj týmto príjemcom, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť pre Vás všetko potrebné:

 

 1. spoločnosť SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 292 10 372, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 7559, ktorá nám poskytuje webové riešenie, odosielanie marketingových e-mailov a fakturačný systém;
 2. spoločnosť Microsoft Corporation, Redmond, WA 980 52, USA, ktorá nám poskytuje cloudové a e-mailové služby;
 • spoločnosť Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, registračné číslo spoločnosti: 368047, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska;
 1. spoločnosť Cloudfare, Inc., 101 Townsend St, san Francisco, CA 94107;
 2. spoločnosť Solitea Česká republika, a.s., so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 255 68 736, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajského súdu v Brne, oddiel: B, vložka: 3012, ktorá nám zabezpečuje fakturačný systém;
 3. spoločnosť zabezpečujúca doručovanie písomností a zásielok;
 • externý poskytovateľ účtovných služieb;
 • poskytovateľ IT služieb.

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že sme dôkladne preverili a následne vyžadujeme od všetkých našich spolupracovníkov a sprostredkovateľov, aby mali prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a  aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že niektorí vyššie uvedení príjemcovia môžu byť usadení a/alebo ich servery sa môžu nachádzať mimo územia Európskej únie, a to predovšetkým v Spojených štátoch amerických. V tejto súvislosti si dovoľujeme podotknúť, že spoločnosti, s ktorými spolupracujeme sa certifikovali v režime Privacy Schield, s ohľadom na čo sú podľa rozhodnutia Komisie  považované za spoločnosti poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie pozri: https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework, https://www.privacyshield.gov/welcome, https://www.cloudflare.com/privacyshield/, https://policies.google.com/privacy/frameworks.

 

 

 1. AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA, KTOREJ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, nasledovné práva:

 

 1. a) Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, že áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež získať zákonom ustanovené informácie.

 

 1. b) Právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov

 

Tiež máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili  nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú alebo s ohľadom na účel spracúvania, aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

 

Za splnenia zákonných predpokladov máte ako dotknutá osoba právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 

 1. c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby

 

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov v prípadoch stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania Vašich osobných údajov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom alebo výlučne na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

 1. d) Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

 

Môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané (i) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo (ii) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľov.

 

Tiež môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

 

 

 

 1. e) Právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.

 

Ak je to technicky možné, máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

 1. f) Právo na odvolanie súhlasu

 

V prípade, že niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to napr. e-mailom na adresu: info@odpadovyhospodar.sk.

 

 1. g) Právo podať sťažnosť

 

Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, napr. Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.