Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. pre školenie o odpadoch  platné od 1.1.2024

Objednávateľ:

Firma:

 

Kontakt:

 

Sídlo:

 

Telefón:

 

IČO:

 

E-mail:

 

DIČ/ IČ DPH:

 

Web stránka:

 

Banka:

 

Číslo účtu:

 

 

Poskytovateľ:

Spoločnosť:

Odpadový hospodár s.r.o.

Kontakt:

Ing. Tomáš Schabjuk

Sídlo:

Gen. Viesta 9, Pezinok 902 01

Telefón:

0948 605 300

IČO:

46 708 740

E-mail:

info@odpadovyhospodar.sk

DIČ/IČ DPH:

2023558427 / SK2023558427

Web stránka:

www.odpadovyhospodar.sk

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

SK7309000000005029629497

  1. Objednávateľ si objednáva u Poskytovateľa školenie o odpadoch.
  2. Školenie o odpadoch sa uskutoční v termínoch a lokalitách, ktoré ustanoví Poskytovateľ na svojej web stránke. V cene školenia o odpadoch je zahrnutá účasť na školení, občerstvenie, obed, štúdijné materiály a certifikát.
  3. Poskytovateľ je platca DPH. Objednávateľ súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
  4. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi konzultácie v lehote 1 rok odo dňa uhradenia faktúry. 
  5. Objednávateľ nie je oprávnený poskytovať obsah školenia tretím osobám, ani odplatne ani bezodplatne. Objednávateľ je oprávnený použiť školenie len na svoje vlastné účely. Obsah školenia je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“), ku ktorému majetkové práva vykonáva Poskytovateľ.
  6. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi, za podmienky zaplatenia faktúry, nevýhradné právo používať obsah školenia výlučne pre vlastnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu školenia ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie šírenie dokumentov, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci súhlas Poskytovateľa s takýmto použitím. Akékoľvek iné použitie obsahu školenia bez súhlasu Poskytovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Poskytovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.
  7. Poskytovateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie o Objednávateľovi tretím stranám.