Používate na odpady správny druh obslužnej techniky?

Do pojmu obslužná technika zahŕňame všetko, čo slúži na uľahčenie dopravy odpadov z výrobných, či skladových priestorov do kontajnerov, no najmä zariadenia, ktoré môžu slúžiť ako alternatíva k samotným kontajnerom na odpady.

Pomôcok na uľahčenie nakladania s odpadmi je niekoľko. Napr. jedným z najjednoduchších spôsobov je používanie big-bag vriec, IBC kontajnerov, sudov, či iných obalov.

K alternatívam ku samotným kontajnerom zaraďujem všetko, čo správnym spôsobom upraví odpady na mieste tak, že na nakladanie s nimi nie sú potrebné kontajnery, ale využije sa iná - lacnejšia doprava (napr. kamióny). Sú to napr. lisovacie zariadenia – jednokomorové, dvojkomorové, vertikálne, či horizontálne. Sú to taktiež napr. rôzne drviace, šnekovacie, trhacie, či rezacie zariadenia

Cieľom týchto zariadení by malo byť nielen to, že sa odpad zlisuje, či podrví, ale najmä to, že správnou úpravou odpadu môžete výrazne ušetriť náklady a výrazne zvýšiť tržby za druhotné suroviny. Správne spracovaný odpad tak môžete ponúknuť priamo spracovateľovi.

Opäť platí pravidlo, že univerzálnosť pre všetkých a všetko neexistuje. U mnohých klientov sa stretávame so zbytočnými zariadeniami, ktoré neplnia svoj účel a navyše náklady na obstaranie a údržbu sú zbytočne vysoké.

Využívate u Vás techniku efektívne?