Metodická (ne)pomôcka z Ministerstva

Ministerstvo ŽP zverejnilo metodickú pomôcku k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkom za uloženie odpadov na skládku odpadov. Ja ju nazývam (ne)pomôcka.

Mám niekoľko dôvodov prečo sa s tým nedá súhlasiť, alebo to treba považovať len za jeden z možných výkladov zákona.

Metodickú (ne)pomôcku nájdete tu. Preskočte prvé 4 strany, na ktorých ministerstvo právnicky vysvetľuje že nie je oprávnené poskytovať záväzné výklady zákonov, teda ich názor môžete no nemusíte prijať. Poďte rovno na stranu 5.

Druhy odpadov, ktoré nie je možné zahrnúť do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Nadpis je prebraný z (ne)pomôcky. Znie síce pekne a na prvý pohľad by ste očakávali nejakú jasnú infošku. Ale keď sa začítate do textu, tak sa zastavíte pri 3. a 7. bode určite.

Podľa 3. a 7. bodu si Ministerstvo myslí, že odpady 20 01 27 – farby a odpad 20 03 01 – zmesový KO, ktorý prejde cez energetické zhodnotenie, nie je možné započítať do výpočtu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Na základe čoho si to Ministerstvo myslí? Neviem. Podľa popisu nie je možné vôbec tieto odpady zahrnúť do výpočtu. Teda ani do čitateľa ani do menovateľa rovnice. Keby že napíšu že to nie je možné zahrnúť do čitateľa, tak OK, ale oni vyslovene vyjadrujú názor, že tam tieto dva odpady nemajú byť vôbec, teda v rovnici ani hore, ani dole.

Vzorec vyzerá takto.

Do čitateľa sa môžu zahrnúť exaktné odpady z Prílohy č. 1, zákona o uložení odpadov na skládkach. Do menovateľa rovnice sa dáva hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Všetkých komunálnych odpadov, nie s výnimkami ako píše Ministerstvo v (ne)pomôcke.

Prečo je názor Ministerstva nesprávny a nebezpečný?

Nesprávny je preto, nakoľko zákon o žiadnych výnimkách z výpočtu nehovorí. Nebezpečný je najmä pre tie mestá a obce, ktoré v súčasnosti svoj odpad prednostne energeticky zhodnocujú. Sú to najmä mestá Bratislava a Košice. Ale aj iné obce, ktorím túto činnosť zabezpečuje KOSIT či OLO.

Prečo? Lebo podľa ministerstva si to vzorca nemôžu započítať množstvo takto energeticky zhodnoteného odpadu. A hoci sa môže toto zdať ako zbytočnosť lebo veď odpad prednostne energeticky zhodnocujú, nie je to tak, lebo počas pravidelných odstávok sú odkázaní na skládkovanie odpadov.

A ak si nemôžu započítať do vzorca množstvo energetického zhodnoteného zmesové komunálneho odpadu, tak im umelo vyskočí úroveň triedenia KO na astronomické výšky, a konečne sa niekto bude blížiť tak k 90% a možno aj k 100 % miere triedenia.

V čitateli rovnice im zostanú len položky triedeného zberu, podľa prílohy 1. V menovateli bude celkové množstvo KO, ale bez energetického zhodnotenia odpadov. Teda bude tam len to čo vytriedili plus zmesový KO, ktorý putoval na skládku. Toho je relatívne málo (asi tak 10 % z ročných odpadov), to znamená že miera triedenia pôjde vysokóóóóó.

Druhy odpadov, ktoré vstupujú do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Druhá časť (ne)pomôcky sa venuje tomu, čo je možné zahrnúť do vzorca. V bode č. 2 Ministerstvo neguje svoj vyslovený názor v prvej časti, nakoľko tu píše že, v menovateli sa uvádza množstvo všetkých komunálnych odpadov vyzbieraných v obci v danom kalendárnom roku. Bez výnimiek odpadu 20 01 27, či energetického zhodnoteného zmesového KO 20 03 01.

Najčastejšie kladené otázky súvisiace s problematikou poplatkov za ukladanie odpadov na skládku

Tretia časť (ne)pomôcky sa venuje konkrétnym príkladom z praxe. Super. No v niektorých prípadoch je to sporné, a v niektorých mi vlasy dupkom stoja.

V bode č. 4 stojí: V prípade, že si subjekt – právnická osoba vozí objemný odpad (20 03 07) na skládku odpadov sám, sadzba sa určí podľa obce, v ktorej daný subjekt reálne vykonáva činnosť, t.j. v sídle, mieste podnikania alebo v prevádzke.

A toto je kde v zákone napísané, že firemný odpad sa musí riadiť podľa miery vytriedenia odpadu obce? To je aká blbosť, že poplatník, či skládka musí prácne zisťovať od obcí údaj o miere. Kde ho bude hľadať? Na ich web stránke? A keď to tam síce je, ale nevie to nájsť, má dať najvyššiu cenu? A potom si môže vybrať či podľa sídla pôvodcu, alebo podľa miesta vzniku? Veď s tým sa dá špekulovať, podľa toho kde je vyššia miera triedenia, teda nižší poplatok.

Nie, nie, v zákone to takto napísané nemáme. Problém je ale v tom, že firmy vozia na skládky najmä objemný odpad 20 03 07. A skládky majú nejasnosť ako priradiť k danému odpadu poplatok. Jasné to nie je. Jeden z názorov predstavilo MŽP v (ne)pomôcke.

Ďalší názor na tento problém je taký, že skládky nevedeli ako poplatok vypočítať, preto zastavili prijímanie 20 03 07 na skládky. Aj to je riešenie. Prečo ale firmy vozia 20 03 07 na skládky? No lebo v celom Katalógu odpadov nenájdu vhodnejší odpad na zaradenie. Tak sa prechádza z odpadu 20 03 07 na 15 01 06.

Ale pozor je tu ešte jedna vec, Ministerstvo pripúšťa (okrem iného aj v tejto (ne)pomôcke), že sú odpady ktoré sa zaraďujú pod komunálne katalógové čísla odpadov, no nie sú to komunálne odpady. Teda len používame číslo 20 03 07 lebo nič lepšie v katalógu na zaradenie nie je. Odpadom 15 01 06 sa problém nevyriešil, len potlačil na neskôr.

Ak to nie je komunálny odpad, hoci je to zaradené pod komunálne katalógové číslo odpadov, čo je to? Hybrid? Mutant? Áno niečo také. Ale ako potom určiť poplatok? Hmhm, firmy to robia najvyšším možným poplatkom pre daný odpad 20 03 07 – pre rok 2019 v sume 17 € na tonu.

Hybrid – komunálne odpady

V bode č. 6 (ne)pomôcky Ministerstvo píše: Objemný odpad, ktorý vznikol podnikateľskému subjektu v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, aj keď svojou povahou je podobný odpadu z domácností, nie je považovaný za komunálny odpad.

Teda firma dováža na skládku objemný odpad 20 03 07 a ministerstvo priznáva, že hoci je to zaradené pod komunálnym katalógovým číslom, nejedná sa o komunálny odpad. A teda nemalo by byť možné aby sa poplatky pre takéhoto podnikateľa určovali podľa obce kde majú sídlo, či miesto vzniku ich odpadov.

Zber komunálnych odpadov popri cestách

Za zmienku stoja ešte dve veci z (ne)pomôcky. Niekto Ministerstvu položil zaujímavú otázku, ale ministerstvo to vyriešilo úplne pritiahnuto. Otázka znela takto: Sme zberová spoločnosť, ktorá má zabezpečovať prepravu a zneškodnenie pre spoločnosť, ktorá čistí odpočívadlá popri diaľnici. Tento odpad je podobný odpadu z domácnosti čiže katalógové číslo odpadu je 20 03 01. Z tohto dôvodu Vás žiadam o usmernenie zaradenia kategórie odpadu a následnej výšky poplatku v zmysle zákona o poplatkoch a nariadenia. Spoločnosť má síce sídlo v konkrétnej obci, ale odpad z odpočívadiel, kde zabezpečuje čistenie (zber) patria do rôznych katastrálnych území obcí a miest.

Odpoveď z ministerstva je takáto: Zberová spoločnosť uvedie sadzbu tej obce, v ktorej sa nachádza sídlo danej zberovej spoločnosti.

Fuu tak tento problém s poplatkami za komunálne katalógové čísla odpadov od firiem, ministerstvo doriešilo „na parádu“. Príklad: NDS si objedná odvoz odpadov z diaľnice Bratislava – Žilina. Poplatok sa nebude určovať podľa miery triedenia Bratislavy, Žiliny, či obcí po ceste, ale podľa sídla zberovej spoločnosti, ktorá má sídlo možno v Košiciach. Toto je pritiahnuté za vlasy. Namiesto toho aby sa jasne zadefinovalo čo s firemnými odpadmi 20 03 01 a 20 03 07 sa tu vymýšľajú odpovede od buka k buku.

Komunálny odpad z školských jedální

Posledný bod ktorý stojí za opísanie je 10. bod z (ne)pomôcky. Nejaké mesto sa pýtalo na toto: Mestu bolo doručené potvrdenie o zhodnotení odpadu katalóg. č. 20 01 08 – jedná sa o odpad z materskej škôlky, ktorá nemá právnu subjektivitu. Odpad uvedieme v Ohlásení za mesto, ako pôvodcu odpadu. Uvádza sa množstvo odpadu do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (v čitateli aj menovateli), alebo sa tento odpad do vzorca neuvádza .

Ministerská odpoveď: V prípade, že zriaďovateľom a prevádzkovateľom materskej škôlky je mesto alebo obec, uvedie nahlásené vytriedené a vyzbierané množstvá vo svojom ročnom Ohlásení za mesto pre daný kalendárny rok, ale do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov sa tieto množstvá neuvedú, nakoľko ide o zariadenie spoločného stravovania.

Teda ak ide o školskú jedáleň prevádzkovanú a zriadenú mestom, tak BIO z kuchyne si síce obec má zahrnúť do svojich ročných štatistík, ale nemôže si to zahrnúť do výpočtu miery triedenia komunálnych odpadov. No, toto je zas také zbytočné poleno pod nohy, že komplikovanejšie by to už ani nešlo.

A na záver len odporúčanie, ak sa trápite so skládkovacími poplatkami, vyskúšajte si našu odpadovú aplikáciu ELO.sk. Kvartálny výkaz budete mať hotový za 3 sekundy.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Milan Zuzaniak píše:

    Ak ministerstvo nie je podľa Ústavy Slovenskej republiky, ako základného zákona štátu, oprávnené poskytovať záväzné výklady zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného prostredia, tak vydaná pomôcka nie je pre nikoho záväzná a môže postupovať podľa svojho porozumenia zákona a vyhlášky. Ak niekto niečo z hľadiska výpočtu spochybní tak o tom musí rozhodnúť súd. A podľa výsledku – rozhodnutia – sa budú veci v ďalšom období riadiť. Budem teda postupovať tak ako rozumiem zákonu a vyhláške pre výpočet zhodnocovania, V obci máme vybavené povolenie na zhodnocovanie výkopovej zeminy (20 02 02 zemina a kamenivo) z prác na obecných parcelách na terénne úpravy iných obecných parciel. Miera separovania tak dosiahne viac než 100 %. Lebo to nemusíme voziť na skládku komunálneho dopadu a platiť.
    Rozdali sme do obce kompostéry a je to vraj predchádzanie vzniku odpadov a nič nejde do vzorca. V prípade, že by bol odpad privážaný na obecné kompostovisko, tak všetko ide do vzorca. Odpad pri kompostéroch „nevznikol“, lebo občan ho neodovzdal obci, ale sám zhodnotil.

    Štát nemá žiadnu stratégiu z hľadiska komunálnych odpadov, majú sa uzatvárať skládky, spaľovne nikto vo svojom území nechce a ešte sa aj obmedzuje čo môže byť predmetom spaľovania. kam ideme teda na Slovensku dávať odpady. Prečo štát neobmedzí dovoz odpadov z iných štátov na naše územie a do až 2 spalovní?

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.