Nová vykonávacia vyhláška nadobudne platnosť 15. októbra 2013

Článok vyšiel aj na Odpady-portal.sk

Dňa 15. októbra 2013 nadobudne účinnosť nová Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ktorá zároveň ruší doterajšiu vyhlášku č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Táto vyhláška je jedna z najdôležitejších vykonávacích predpisov, ktorá vykonáva zákon o odpadoch a podľa ktorej sa riadia všetky subjekty v oblasti nakladania s odpadmi. Vyhláška ustanovuje viacero významných zmien.Nové pravidlá pre POH

Programy odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov a Programy obcí sa budú vypracovávať podľa nových osnov. POH SR sa nebude meniť. Krajské POH vypracované podľa osnov platných pred 15. októbrom 2013, ktoré už boli vydané alebo schválené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, ostávajú v platnosti.

Pre programy vypracované podľa osnov platných pred 15. októbrom 2013, ktoré boli pred účinnosťou tejto vyhlášky predložené na posúdenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), sa nevyžaduje prepracovanie podľa osnov platných po účinnosti tejto vyhlášky.

Zmena vo výkazoch

V oblasti evidovania odpadov nastanú zmeny v časti vykazovania odpadov, kde sa bude musieť uvádzať aj konečný spracovávateľ odpadu. Evidenčné listy odpadov za rok 2013, ako aj následné Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 sa budú vypĺňať podľa doterajších pravidiel a účinnosť tejto novely nadobúda v tejto oblasti až 1. januára 2014.

Vyhláška ustanovuje podrobností nových žiadostí na nakladanie s odpadmi, ktoré sa zadefinovali v zákone o odpadoch a to sú: žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie a žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti.

Zavádza sa do praxe nový Evidenčný list úložiska kovovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti, Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou.

Nové povinnosti pre výrobcov batérií a akumulátorov

V oblasti nakladania s batériami a akumulátormi zavádza do praxe nové Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov, ako aj Výpočet limitov pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a sledovanie ich plnenia.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.