Správne poplatky v odpadovom hospodárstve do konca roka 2015

Národná rada SR dňa 11.9.2012 schválila novelu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.  Zmeny sa dotknú aj oblasti odpadového hospodárstva, konkrétne v oblasti podávania žiadostí o udelenie súhlasov, autorizácie, povolení a iných žiadostí – naviazanie na zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzobník správnych poplatkov sa mení novelou nasledovne (časť X. Životné prostredie položka 162):

Názov Pôvodná výška správneho poplatku (€) Výška správneho poplatku podľa novely (€)
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,  na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia 16,5 20,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike 16,5 20,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné
9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel 9,5 11,0
Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny 16,5 20,0
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov 16,5 20,0
Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu 9,5 11,0
Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov 9,5 11,0
Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena 3,0 4,0

 

Zmeny v sadzobníku nastanú aj v položke č. 171 (naviazanie na Vyhlášku MŽP SR č. č. 126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 209/2005 Z.z.)

Názov Pôvodná výška správneho poplatku (€) Výška správneho poplatku podľa novely (€)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov 99,5 119,0
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti 49,5 59,0
Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti 3,0 4,0
Vydanie jednorazového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou 16,5 20,0
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu 99,5 119,0
Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu a žiadosť o opakovanie skúšky 16,5 20,0

 

Správne poplatky v týchto oblastiach sa tak zvyšujú o 15,8 – 33 %.

Oblasť sadzobníka správnych poplatkov v položke 171a a 171b (naviazanie na zákon NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ostala nezmenená.

Novela zákona o správnych poplatkoch nadobudne pre vyššie uvedené správne poplatky účinnosť 1. októbra 2012. Touto novelou zákona sa novelizuje aj zákon NR SR č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon pôvodne uvažoval o zrušení  predávania kolkových známok k 31.12.2012. Novelou sa táto povinnosť presúva až na termín 31.12.2013. Kolky sa budú predávať ešte celý rok 2013 a používať sa budú môcť do 30. septembra 2014.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.