Vláda schválila legislatívny zámer zákona o odpadoch

Článok vyšiel na Odpady-portal.sk

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila legislatívny zámer zákona o odpadoch. Zároveň uložila ministrovi životného prostredia, aby do konca tohto roku predložil na rokovanie vlády návrh nového zákona o odpadoch. Ten má vychádzať zo schváleného legislatívneho zámeru.

Hlavné ciele

Podľa predkladacej správy má byť cieľom nového zákona:

  • zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním,
  • podrobnejšie upravenie a zameranie sa na predchádzanie vzniku odpadu,
  • minimalizovanie negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí,
  • zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie, zároveň jej prenesenie aj na komunálnu úroveň.

Návrh legislatívneho zámeru obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového hospodárstva:

  • zrušenie Recyklačného fondu
  • autorizácia kolektívnych organizácii
  • zákaz, resp. sprísnenie podmienok a kontroly výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb, ako aj zákaz skládkovať komunálne separované odpady ako je papier, plasty, sklo a kovy.

Strategickým cieľom nového zákona o odpadoch má byť zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, a podpora energetického zhodnotenia odpadov.

Očakávať možno tiež zmenu vo vypracovaní programov odpadového hospodárstva samospráv. POH pre pôvodcov odpadov by sa mali administratívne zjednodušiť.

Súhlasy štátnej správy odpadového hospodárstva by sa mali udeľovať aj na dlhšie obdobie, pre subjekty, ktoré budú držiteľmi certifikátov ISO 14000 a EMAS.

Autorizácia

Štatút autorizácie pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov (batérie a akumulátory, elektroodpad, staré vozidlá  a odpadové oleje) ostane nezmenený. Pribudne nový druh autorizácie – pre výkon kolektívnych organizácií pre komodity obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory a dobrovoľne pre staré vozidlá, pneumatiky, prípadne ďalšie. Podmienkou schválenia autorizácie pre kolektívne plnenie povinností výrobcov bude odborné stanovisko osobitne zriadenej komisie menovanej ministerstvom životného prostredia. Autorizácia sa bude udeľovať na 10 rokov, po splnení spoločných a špecifických podmienok.

Zámer navrhuje rozšíriť registráciu pre štandardizované zberné dvory, v prípadoch ak na takýto zberný dvor nie je potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Recyklačný fond

Zákon má ustanoviť podmienky zrušenia Recyklačného fondu, ktorého ukončenie bude prebiehať postupne. Bude stanovený termín zastavenia platieb výrobcov a dovozcov, v závislosti na reálnom fungovaní kolektívnych organizácii výrobcov pre jednotlivé odpady. Zákon určí režim vyčerpania zvyšných finančných prostriedkov Recyklačného fondu.

Opatrenia zabezpečujúce rozšírenú zodpovednosť výrobcov budú vychádzať z článku 8 rámcovej smernice o odpadoch, pričom sa má plne rešpektovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov definovaný legislatívou EÚ.

Obaly a obce

Komunálnym odpadom sa bude v novom zákone venovať zvýšená pozornosť. Zodpovednosť za zber ustanovených zložiek odpadov budú mať výrobcovia príslušných výrobkov, so zohľadnením reálnych nákladov. Autorizované organizácie pre zodpovednosť výrobcov za odpady z obalov (papier, kovy, plasty, sklo) budú povinné uzavrieť zmluvu s každou obcou, ktorá o to požiada, a ktorá sa nachádza v rámci územného pokrytia touto organizáciou. Model miestneho poplatku za komunálne odpady sa nastaví tak, aby z neho vyplývala podpora triedeného zberu komunálnych odpadov.

Zákon má podporovať združovanie obcí za účelom efektívnejšieho a ľahšieho plnenia úloh v odpadovom hospodárstve, vrátane budovania spoločných zberných dvorov.

Ustanoviť má aj nové zákazy, konkrétne zákaz skládkovať komunálny papier, plasty, sklo a kovy, ako aj zákaz vykupovať odpad z farebných kovov a iný kovový odpad od fyzickej osoby – nepodnikateľa, resp. výrazne sa sprísnia podmienky a kontrola takéhoto výkupu.

Opustený odpad

Zmena nastane aj v oblasti opusteného odpadu. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za uloženie odpadu v rozpore so zákonom a takýto opustený odpad sa bude zneškodňovať skládkovaním, za jeho uloženie na skládke sa nebude platiť poplatok za uloženie odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Elektronizácia informačného systému

Zákon má ustanoviť vytvorenie elektronického informačného systému odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Používateľmi systému budú povinné osoby, osoby oprávnené na nakladanie s odpadom, samospráva, orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Štatistický úrad Slovenskej republiky a Policajný zbor Slovenskej republiky. Správcom systému bude Ministerstvo životného prostredia. Umožniť sa má aj prístup verejnosti k informáciám v informačnom systéme, pri zohľadnení rozsahu chránených údajov.

Zákon upraví povinnosti a kompetencie štátnej správy, ako je napr. oprávnenie orgánu štátneho dozoru požiadať Policajný zbor Slovenskej republiky o spoluprácu a ochranu pri vykonávaní štátneho dozoru.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.