Autorizácia v odpadovom hospodárstve: strach z konkurencie

Článok vyšiel aj na blog.etrend.sk

Minister životného prostredia chce v novom zákone o odpadoch uvaliť na podnikateľov ďalšiu byrokratickú povinnosť. Táto platí už v súčasnosti, ale v zámere zákona o odpadoch, ktorýnedávno schválila vláda, prezentuje snahu zaviesť autorizáciu aj na ďalších podnikateľov.

Inštitútom autorizácie už v súčasnosti zaťažuje tých podnikateľov, ktorí chcú v SR zhodnocovať a spracovávať elektroodpady, staré vozidlá, oleje a batérie. Autorizáciu vydáva Ministerstvo životného. Na tom by nebolo nič výnimočné. Štát reguluje podnikateľského prostredia v mnohých smeroch.

Zaujímavé je to, prečo práve tieto štyri druhy odpadov. Tieto komodity predstavujú hľadiska objemov odpadov zanedbateľné čísla. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie spoločnosť produkuje aj iné odpady, ktoré z tohto pohľadu predstavujú oveľa vyššie environmentálne  riziko, ale autorizácii nepodliehajú, ako je napr. spaľovanie, biodegradácia, zhodnocovanie, či skládkovanie nebezpečných odpadov.

Nie je to ani tak, že podnikateľ, ktorý je držiteľom autorizácie, nepotrebuje iné súhlasy či oprávnenia z pohľadu zákona o odpadoch. Napríklad: podnikateľ spracovávajúci elektroodpady potrebuje registráciu, súhlas na zber odpadov, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, súhlas na zhodnocovanie odpadov, súhlas na spracovávanie odpadu z elektrozariadení, či iné oprávnenia podľa odpadovej legislatívy. Jednoducho priveľa.

Inštitút autorizácie je preto zbytočný a byrokratický. O podpore podnikania nemôže byť ani reči.

Navyše, v nedávno schválenom Legislatívnom zámere o odpadoch ministerstvo navrhuje autorizáciu rozšíriť aj na kolektívne organizácie, zabezpečujúce plnenie povinností výrobcov v oblasti obalov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, starých vozidiel, pneumatík či iných odpadov.

Podkladom pre udelenie autorizácie bude splnenie  „spoločných“ a „špecifických“ podmienok, ako aj odborné stanovisko osobitne zriadenej komisie menovanej ministrom životného prostredia.

Zatiaľ nie je jasné, kto bude menovaný ministrom do tejto komisie, ktorá bude subjektívne rozhodovať, či udeliť alebo neudeliť autorizáciu tomu alebo inému subjektu. Nepoznáme ani presnú predstavu ministerstva o tom, aké budú spoločné a špecifické podmienky udelenia autorizácie. Všetky tieto podmienky môžu smerovať k monopolizácii trhu v jednotlivých komoditách, eliminácii konkurencie, či poisteniu si svojho biznisu.

Inú opodstatnenosť pridávať podnikateľom ďalšiu byrokratickú povinnosť budeme totiž hľadať veľmi ťažko.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.