Veľká októbrová odpadová revolúcia

Veľká októbrová revolúcia. Toto nie je článok k 100. výročiu revolúcie v Rusku, ale realita odpadového hospodárstva v rok 2017 na Slovensku.

Avizovaných 226 zmien novely zákona o odpadoch nakoniec poskočilo na 247. Rozdiel tvoria pozmeňovacie návrhy v Národnej rade SR.

Novelu zákona už podpísal aj Prezident SR Andrej Kiska. A v zbierke zákonov dostala číslo 292/2017.

A to sa ešte do konca roka zmení 5 vyhlášok. Októbrová odpadová revolúcia v pravom zmysle slova. Zmien je veľa, každá sa týka iného spektra aktérov v odpadovom hospodárstve. Vybrali sme preto iba pár zaujímavých zmien z pohľadu firiem. Nech sa páči.

 • Zákon sa nebude vzťahovať na bývalé potraviny, ktoré sú určené na kŕmne účely podľa osobitných predpisov.
 • Zavádzajú sa dva nové súhlasy na skladovanie výkopovej zeminy a na prekládkovú stanicu.
 • Definuje sa dopravca odpadu. Môže ním byť aj firma, ktorá si preváža odpady svojimi vlastnými vozidlami. V takom prípade bude potrebovať registráciu.
 • Zberač alebo výkupca „citlivých„ kovov už nebude musieť vykonávať foto či video dokumentáciu od vstupu až po umiestnenie v areály a taktiež ich nebude musieť umelo držať na sklade minimálne 7 dní.
 • Jednoznačne sa zadefinovalo, kto je pôvodcom zo servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, nakoľko doposiaľ to bolo v paragrafe o stavebných odpadoch.
 • Špeciálny režim výrobcu v § 27 ods. 7 sa už nebude dať uplatniť okrem obalov a neobalov ani na prenosné batérie a akumulátory.
 • Rozšírila sa možnosť vypovedať zmluvu OZV ak nesplní niektoré svoje povinnosti.
 • Zhoršuje sa štandardné vypovedanie zmluvy s OZV. Výpoveď sa bude musieť OZV doručiť už do 30. Septembra, s termínom ukončenia zmluvy ku koncu roka.
 • OZV si budú musieť zriadiť kontrolný orgán s povinným štátnym zástupcom.
 • OZV pre obaly budú musieť vypracovávať Správu o činnosti kvartálne, namiesto ročne.
 • OZV pre obaly bude musieť preukazovať, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedá súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov.
 • Novinka zákona je aj to, že sa budú sledovať aj množstvá obalov, ktoré sa umiestnili na trh, no po ich spotrebe nebudú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.
 • Individuálny výrobca dostal povinnosť podpísať zmluvu s Koordinačným centrom a nebude musieť vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity. Nebude musieť ani zverejňovať správu na svojej web adrese.
 • Ministerstvo po novom nebude zasielať potvrdenia o zápise do registrov vyhradených výrobkov.
 • Výrazne sa menia povinnosti a najmä sankčné mechanizmy pre výrobcov batérií a akumulátorov. Za porušenie povinností nebudú platiť len sankcie, ale aj novo schválené poplatky pre Koordinačné centrum.
 • Pri obaloch sa presnejšie zadefinovalo, že výrobcom obalov je aj ten, kto dováža tovar v obaloch zo zahraničia.
 • Výrobca obalov, ktorý bude produkovať do 100 kg obalov ročne, nebude musieť mať zmluvu s OZV. Ostatné povinnosti však zostali.
 • Zmenou prešli aj povinnosti výrobcov pneumatík. Zákon sa bude vzťahovať na pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky samostatne.
 • Výrobca pneumatík bude musieť po novom uvádzať na daňovom doklade výšku nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík.
 • Veľkou zmenou prejdú aj neobalové výrobky. Z vyhlášky sa vypustí Príloha č. 16. Povinnosti sa nebudú vzťahovať na knihy a tak ako pri obaloch, kto bude mať len do 100 kg neboalov ročne, nebude musieť mať zmluvu s OZV. Ostatné povinnosti však opäť zostali.
 • Kompletne sa mení legislatívna úprava pri nakladaní s ortuťou.
 • Pri súhlase na zhromažďovanie nebezpečných odpadov sa spresnilo, že sa bude jedná a ročné množstvo odpadov.
 • Práva a povinnosti voči Recyklačnému fondu prechádzajú na Environmentálny fond.
 • A aby to bolo ešte viac demotivujúce, totálne sa menia aj postihy, teda priestupky a sankcie.
 • Účinnosť novely: niečo málo 1. Decembra 2017, gro 1.1.2018 a jeden bod až v roku 2023.

Príjemné čítanie všetkých zmien. A komu sa to nechce čítať, toho pozývame na naše školenie – workshop v Pezinku, Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.