7 tipov ako si vybrať firmu na obaly

Úprava k 1.1.2018: OZV Slovmas,  RECCOLLECTION SYSTEM a  ZEO Slovakia stratili k 31.12.2017 autorizáciu pre obaly. Z pôvodných 11 OZV si je v súčasnosti možné vybrať len z 8 spoločností.

Balíte svoje výrobky do obalov? Alebo dovážate zo zahraničia výrobky zabalené v obaloch? Tak potom musíte mať takmer určite podpísanú zmluvu s niektorou z Organizácií zodpovednosti výrobcov – OZV.

Alebo ak ste obec, či mesto, tak tieto OZV hradia náklady na Váš triedený zber odpadov. Aj obce musia mať s OZV uzatvorenú zmluvu.

Organizácia zodpovednosti výrobcov – ako si ju vybrať, či vymeniť?

O chybách tohto systému sme už písali viac krát. Napríklad o šikanovaní firiem pre obaly zo strany štátu, či o tom ako firmy platia za obaly dvakrát. Chybám sa však dnes nebudeme venovať. Dnes sa pozrieme na to, ako alebo podľa čoho si môže firma vybrať OZV a zveriť jej svoje peniaze.

Pre oblasť obalov udelilo Ministerstvo životného prostredia 11 autorizácií. Tieto firmy začali podľa nových pravidiel fungovať od roku 2016. Hneď v začiatkoch sa však začali ukazovať náznaky, že niektoré OZV si neplnia svoje povinnosti. Tým pádom by mali prísť o udelenú autorizáciu.

Ministerstvo s riešením otáľalo, no na druhej strane nie je celkom jednoduché udelenú autorizáciu odobrať. Začalo teda vyšetrovať 6 z 11 firiem. A podľa aktuálnych informácií odpady-portal.sk už Ministerstvo trom firmám autorizáciu neprávoplatne odobralo. Na svet už vyplávalo o ktoré firmy sa jedná, no tým že sa „hriešne“ OZV voči rozhodnutiu Ministerstva odvolali, nikto, vrátane Ministerstva nechce zverejniť o ktoré OZV ide.

Verme teda, že odvolacie konanie prebehne čo najrýchlejšie, aby si klienti prípadne zrušených OZV mohli nájsť v predstihu inú OZV.

Jeden dôležitý termín

Ak sa Vám nepáči Vaša OZV, teraz máte možnosť vypovedať zmluvu. Podľa zákona o odpadoch sa to dá len raz ročne k 31. decembru. No POZOR, len ak stihnete doručiť výpoveď svojej OZV najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu. Teda výpoveď musí byť u OZV do konca októbra, resp. 1 novembra, vzhľadom k tomu, že november a december má spolu 61 dní.

Ako si vybrať svoju Organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly

Výber OZV preto aj z vyššie uvedených dôvodov nie je až taká jednoduchá vec. Je totiž otázne ako si splní povinnosti zrušená OZV vo vzťahu k svojmu členovi, teda výrobcovi obalov. Ak si povinnosti nesplní, teda že prevzala peniaze a nepoužila ich na splnenie limitov, jednotlivý člen OZV bude mať zrejme problém. Zákon o odpadoch totiž hovorí, že táto povinnosť zostáva na výrobcovi obalov. A čo v takom prípade? Hmhm to zatiaľ nikto netuší.

Alebo inými slovami, máte si vybrať takú OZV, ktorá si určite splní svoje povinnosti. Ale ako to má vedieť firma dopredu, že si svoje povinnosti splní alebo nie a či z toho nebude raz problém? A prečo by táto zodpovednosť mala byť na strane výrobcov obalov, oni len prijali ponuku jednej z OZV, ktorým autorizáciu udelilo Ministerstvo. Ale už zas kritizujem, takže späť k výberu OZV.

7 oblastí ako si vybrať svoju ideálnu OZV pre obaly

Ako to už býva najdôležitejším kritériom býva cena. Chápeme, ale ako vidíme vyššie, nízke alebo dumpingové ceny nezaručujú ich dlhodobú udržateľnosť. Cena preto v našom výbere je len jedným z ukazovateľov.

Vytipovali sme si 7 oblastí, ktoré nás o OZV zaujímali a na to sme sa spýtali všetkých 11 firiem. 4 z 11 firiem nám neodpovedali vôbec. Boli to OZV: E-cycling s.r.o., RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o., RECYKLOGROUP, a.s., ZEO Slovakia, s.r.o.

Za odpovede ďakujeme týmto OZV: Elekos, združenie, ENVI – PAK, a.s., NATUR-PACK, a.s., NOWAS, s.r.o., RECobal, s.r.o., SEWA, a.s., SLOVMAS, a. s.

Názvy OZV v celom článku sú uvádzané buď v abecednom poradí, alebo v poradí, v akom nám zasielali odpovede.

Zaujímali nás nasledovné veci:

 1. Veľkosť OZV z pohľadu tržieb a zisku.
 2. Aký trhový podiel dosiahla OZV za rok 2016?
 3. Koľko obcí má zazmluvnených OZV pre rok 2017?
 4. Koľko výrobcov obalov ma zazmluvnených OZV?
 5. Má OZV elektronické nahlasovanie údajov?
 6. Má OZV verejne sprístupnené zmluvy a cenník na webe?
 7. Má OZV zverejnenú Správu o činnosti?

Veľkosť OZV z pohľadu tržieb a zisku.

Veľkosť OZV z pohľadu tržieb a zisku by mohol byť zaujímavý údaj, ale nie je. Jednak pre to, že OZV začali svoju činnosť až v polke roka 2016. Niektoré súčasné OZV však boli v prvej časti roka tzv. Oprávnené organizácie, iné nie. Teda niektoré OZV majú vo svojich tržbách aj prvý polrok 2016, iné až druhý polrok 2016.

Nie je to zaujímavý údaj ani preto, lebo viaceré OZV majú vo svojich tržbách zahrnuté aj tržby za iné komodity, ktoré by značne skreslili pohľad na danú OZV. Napríklad niektoré OZV majú hlavné tržby z elektrozariadení a obaly riešia skôr ako doplnkovú službu pre zákazníkov. Z účtovných závierok sa však čisto údaj pre obaly vyčítať nedá.

Niektoré spoločnosti vykázali aj výrazné straty. Aj to sa ťažko hodnotí, nakoľko to môže súvisieť s investovaním do počiatočného rastu OZV. Môže to však naznačovať aj to, že si dané OZV pýtali za svoje služby málo a tržby im nestačili na hradenie svojich zmluvných záväzkov.

Aký trhový podiel dosiahla OZV za rok 2016?

Toto je už zaujímavý veľkostný údaj. Nanešťastie však tento údaj je v očiach niektorých OZV „prísne strážené tajomstvo“. Odvolávajú sa najmä na usmernenie Protimonopolného úradu SR podľa ktorého je vraj OZV povinná tento údaj utajovať.

Akéže tajnosti. Niektoré OZV nám to samozrejme poskytli natvrdo. Tak napríklad SEWA uviedla 0,82 %, NOWAS cca. 2 %, či RECobal 1 %.

Dá sa to však celkom dobre dopočítať z údajov, ktoré OZV uviedli vo svojich Správach o činností za rok 2016, konkrétne z celkového množstva obalov uvedených na trh. Má to však pár chybičiek krásy. Prvá je tá, že niektoré OZV si do údaju dali len množstvo za druhý polrok 2016, hoci prvý polrok vykonávali činnosť ako bývalá Oprávnená organizácia. Preto sme v našom prepočte OZV E-cycling s.r.o. zdvojnásobili množstvo obalov, ktoré si v správe uviedla len za polovičku roka 2016, ich údaj je preto len odhad.

Ďalšou chybičkou je to, že OZV SLOVMAS a ZEO Slovakia vo svojej správe o činnosti tento údaj neudávajú vôbec. Tretia chybička krásy je tá, že prvý polrok 2016 vykonávali svoju činnosť aj iné Oprávnené organizácie, ktoré však od 1.7.2016 nepokračovali ďalej ako OZV.

A štvrtá chybička krásy je v individuálnom plnení. Do polroka 2016 bolo výrazne využívané, potom museli firmy vstupovať do OZV, čo výsledok čiastočne skresľuje. Budúci rok preto možno očakávať pokles individuálneho plnenia a naopak nárast percent jednotlivých OZV, ktoré v druhej polovičke roka 2016 priberali klientov.

Náš výpočet trhových podielov jednotlivých OZV pre obaly za rok 2016 je preto len odhad, ale zaujímavý. Poďme na čísla. Na trh a do obehu bolo za rok 2016 uvedených  celkovo  517 792 t obalov. Z toho 8,6 % podiel patrí individuálnym plničom a zvyšok jednotlivým OZV.

Z nášho odhadovaného prepočtu hrajú prím spoločnosti ENVI – PAK s 37,8 % a NATUR-PACK s 32,9 %. Nasleduje dlho dlho nič a potom vyskočí s 9,3 % OZV RECCOLLECTION SYSTEM. Zvyšné OZV majú relatívne zanedbateľný podiel.

OZV SLOVMAS a ZEO Slovakia nám údaje neposkytli a nemajú ich ani vo svojej správe o činnosti. Ich trhový podiel je preto zahrnutý v jednej položke, ako zvyšok. Ten tvoria podiely týchto dvoch OZV, ale aj čísla Oprávnených organizácií, ktoré vo svojej činnosti nepokračovali po 1.7.2016.

Trhový podiel v oblasti obalov Uvedené na trh (t) TP 2016
E-cycling 397 0,2%
Elekos 2 685 0,5%
ENVI – PAK 195 780 37,8%
NATUR-PACK 170 234 32,9%
NOWAS 9 384 1,8%
RECCOLLECTION SYSTEM 48 149 9,3%
RECobal 3 117 0,6%
RECYKLOGROUP 11 170 2,2%
SEWA 4 229 0,8%
Zvyšok 27 950 5,4%
OZV spolu 473 094 91,4%
Individualisti spolu 44 698 8,6%
Uvedené na trh a do obeh SR 517 792 100,0%

Koľko obcí má zazmluvnených OZV pre rok 2017?

Zaujímavý ukazovateľ, nakoľko OZV musia mať vykryté množstvá svojich obalov cez fyzicky vyzbierané množstvá obalov z obcí a miest. Samozrejme je rozdiel, či má niektorá OZV podpísanú jednu zmluvu s mestom s 50 000 obyvateľmi alebo obcou s 500 objaviteľmi.

OZV Slovmas nám daný údaj neposkytla nakoľko je „tajný“. ENVI – PAK uviedol, že ich obce pokrývajú vyše 50 % obyvateľov SR a vo správe o činnosti uvádza číslo 1547. SEWA má podpísaných 7 obcí, NATUR-PACK ich má 1095, NOWAS má 88, RECobal má 39 a ELEKOS uviedol, že financuje triedený zber KO pre cca 90 tisíc obyvateľov SR.

Ostatné OZV sa nepochválili.

Koľko výrobcov obalov ma zazmluvnených OZV aktuálne?

Z pohľadu počtu výrobcov, ktorým OZV poskytujú svoje služby je situácia nasledovná. Pre OZV Slovmas je tento údaj opäť „tajný“. ENVI – PAK uviedol číslo cca. 2000, SEWA mala ku dňu zodpovedania otázok 444 výrobcov, NATUR-PACK má viac ako 7000, NOWAS cca. 300, RECobal má 188 a ELEKOS má 401 výrobcov.

Ostatné OZV sa nepochválili. Z pohľadu veľkosti OZV teda hrajú hlavné husle spoločnosti ENVI – PAK a NATUR-PACK. Dlhoroční konkurenti na „obalovom“ poli.

Má OZV elektronické nahlasovanie údajov?

Zdanlivo banálna otázka, no nie je to štandard. Poštou by sa nám výkazy za našich klientov posielať nechcelo. Preto je pre nás dôležité, aby sa údaje dali „nahadzovať“ elektronicky, ideálne cez informačný systém, či aplikáciu, nie cez maily.

A dôležité je aj to, aby to aj fungovalo. Klienti spoločností SLOVMAS, ENVI – PAK, SEWA, NATUR-PACK, NOWAS a ELEKOS nahlasujú údaje cez informačné systémy, či aplikáciu. OZV RECobal uviedla, že ich klienti zasielajú údaje prostredníctvom e-mailov.

Ostatné OZV sa nepochválili.

Má OZV verejne sprístupnené zmluvy a cenník na webe?

Toto je pre nás veľmi dôležitý ukazovateľ. Najmä z pohľadu transparentnosti. Dostať sa jednoducho (ideálne priamo na web adrese OZV) k zmluve a najmä k cenám. Bez toho aby sa OZV vypytovala na množstvá, ktoré firma uvedie na trh a podľa toho upravovala cenovú ponuku.

Prax je však opačná a až na tri OZV ceny nezverejňuje nikto. Preto musíme vyzdvihnúť v tomto smere otvorenosť OZV SEWA, SLOVMAS a ZEO Slovakia, ktoré majú na svojich web stránkach nie len samotné zmluvy, no aj cenníky služieb.

Zmluvu OZV SEWA si môžete stiahnuť tucenník tu. OZV SLOVMAS má zmluvu tucenník tu. ZEO Slovakia nám žiadnu odpoveď nezaslala, ale návrh zmluvy a cenník majú zverejnený tu. Žiadna iná OZV ceny nezverejňuje.

OZV NATUR-PACK cenníky zverejňovala, no už nezverejňuje, nakoľko podľa ich vyjadrenia sa stal nástrojom pre vyjednávanie výrobcov na dohodnutie si lepších cenových podmienok. Aspoň ich zmluvu bez cien si môžete pozrieť tu.

OZV ENVI – PAK zasiela cenníky výrobcom na požiadanie. Zmluvu ani cenník verejný nemá. Nemá ho ani OZV NOWAS, RECobal ani ELEKOS.

U ostatných OZV E-cycling, RECCOLLECTION SYSTEM, RECYKLOGROUP sme zmluvy a ani cenníky na ich web stránkach nenašli.

Jednotkové ceny OZV za tonu obalov sa pohybujú podľa nám známych údajov: papier a lepenka od 75 € po 106 €, plasty od 80 € po 121 € a sklo od 75 € po 114 €. Na cenu však nevplýva len jednotková cena za tonu komodity. Pozor pri kalkulovaní si dajte pri dvojzložkových cenníkoch, registračných, klientských, či servisných poplatkoch, či minimálnych kvartálnych poplatkov. OZV majú cenníky nastavené rôzne a do výslednej ceny je preto potrebné zarátať všetky poplatky.

Má OZV zverejnenú Správu o činnosti na svojej web stránke?

Tu môžeme povedať to, že na svojich stránkach majú Správy zverejnené všetky OZV. Nejdeme hodnotiť či je tam všetko čo tam podľa zákona má byť alebo nie. Rozsah správ jednotlivých OZV je výrazne odlišný. Od pol strany textu, cez desiatky stranové dokumenty, z ktorých sa dá zistiť nepomerne viac informácií.

Jednotlivé správy o činností OZV si môžete stiahnuť tu:

A koho Vám odporúčame?

Nikoho, výber je samozrejme na Vás. Môžeme Vám len podstrčiť našu úvahu, ako by sme postupovali my. OZV, ktoré nám neodpovedali, by sme si nevybrali. Ak nemajú záujem komunikovať, prečo by sme si ich mali vybrať. Vám však možno odpovedia.

Zo zvyšných OZV tu máte dve najväčšie firmy ENVI – PAK a NATUR-PACK. Obe dlhoročne pôsobiace na trhu SR s výborným servisom pre klientov. Nemal by byť pri nich problém s dodržiavaním povinností.

Za otvorenosť vo zverejňovaní údajov a aj za komunikáciu by som určite zvažoval aj OZV SEWA. Je to síce menšia OZV, ktorá sa zameriava prioritne na elektrozariadenia, no ich prístup potešil.

Ostatné OZV samozrejme nezavrhujeme, nakoľko ich vo väčšine ani nepoznáme. Pozornejší by sme boli pri firmách, ktoré vykázali vysokú stratu za rok 2016. Môže to byť spôsobené nedodržiavaním pravidiel, no aj počiatočným investovaním do rozbehu OZV. Minimálne by sme sa ich pýtali na dôvody straty a na to ako plánujú financovať svoje záväzky. Zisk OZV nie je až tak dôležitý, lebo sa nesmie vyplatiť majiteľom OZV. Pri príliš stratových OZV by však mala na pomyslenom semafóre zasvietiť oranžová.

Tabuľka nižšie poukazuje na hospodárenie jednotlivých OZV. Pri združení ELEKOS sa nám tento údaj nepodarilo nájsť. Je treba dodať, že toto nie sú výsledky len za oblasť obalov. Každá OZV pre obaly rieši aj neobaly a viaceré OZV majú tržby hlavne z elektrozariadení.

Hospodárenie OZV za rok 2016 Tržby Zisk po zdanení
E-cycling s.r.o. 1 007 945 55 047
Elekos, združenie n n
ENVI – PAK, a.s. 13 762 228 344 238
NATUR-PACK, a.s. 9 670 952 276 400
NOWAS, s.r.o. 239 358 140
RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o. 1 388 871 -81 593
RECobal, s.r.o. 198 361 -323 725
RECYKLOGROUP, a.s. 394 233 -214 245
SEWA, a.s. 1 733 885 0
SLOVMAS, a. s. 604 683 6 224
ZEO Slovakia, s.r.o. 162 744 17 801

 

A ak ste veľká firma, s veľkým množstvom obalov ktoré uvádzate na trh, tak sa Vám potenciál môže zúžiť len na veľké OZV, nakoľko tie menšie Vám nemusia vedieť garantovať splnenie zákonných limitov pre Vaše množstvá.

Prečo by si výrobca obalov mal vybrať danú OZV?

Jednotlivým OZV sme poskytli možnosť aby sami uviedli, prečo by si ich mal niekto vybrať za svoju OZV. Chceli sme to od OZV v skratke a výstižné, čo niektorí pochopili ako slohovú prácu 😊 Upozorňujeme, že texty nižšie sú reakciami jednotlivých OZV, nie našim názorom.

SLOVMAS

SLOVMAS, a. s. je OZV, ktorá je založená a riadená výrobcami. Je tradičná spoločnosť, ktorá ponúkala svoje služby ako oprávnená organizácia pre obaly a kolektívna organizácia pre elektroodpady a použité batérie a akumulátory od roku 2009. SLOVMAS, a. s. je najvšestrannejšia OZV na Slovensku. Máme autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky, pre všetky kategórie elektrozariadení, pre všetky typy batérií a akumulátorov a pre odpadové pneumatiky. Týmto spôsobom vieme zabezpečiť pre našich klientov komplexné služby, naši klienti nepotrebujú mať zmluvy s rôznymi OZV pre rôzne vyhradené výrobky. Okrem povinností, ktoré OZV vyplývajú zo znenia zákona o odpadoch, ako sú plnenie cieľov a limitov, evidenčná a ohlasovacia povinnosť, vytvorenie a udržiavanie efektívneho systému zberu a nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov, zabezpečujeme pre našich klientov aj registráciu v registri výrobcov a poradenstvo v oblasti povinností výrobcu a pôvodcu odpadov. Sme otvorená OZV, o čom svedčí aj zverejnenie zmluvy a cenníka na webovej stránke spoločnosti.

ENVI – PAK

Za ENVI – PAK hovoria najmä výsledky založené na odborných skúsenostiach a spoľahlivosti pri úhradách za triedený zber. ENVI – PAK sa dlho pred účinnosťou zákona pripravoval na nové podmienky, rozšíril základňu regionálnych zástupcov, pripravil si IT základňu a školeniami pripravoval ako samosprávy, tak aj klientov na implementáciu nového zákona o odpadoch. ENVI – PAK poskytuje najmä:

–              Reálne ceny pre výrobcov vychádzajúce z reálnych nákladov za triedený zber v obciach a mestách,

–              Splnenie zákonných podmienok pre výrobcov (zberový podiel i limity),

–              Odborné poradenstvo = úspora nákladov a času na strane klienta,

–              Zahraničným firmám poskytujeme prepojenie know-how medzi odpadovou legislatívou ich domovskej krajiny a SR,

–              Odborné školenia pre výrobcov,

–              Zelený environmentálny prístup a s tým spojené vzdelávanie (www.triedime.sk ) a školenia zamestnancov

SEWA

Komplexný servis v komoditách elektro, batérie a akumulátory a obaly a neobalové výrobky pre výrobcov elektrozariadení; 12 ročné skúsenosti s poskytovaním kolektívneho plnenia; Držiteľ EMAS a zavedený integrovaný manažérsky systém pre ISO 9001:2015, 14001:2015 , OHSAS 18001:2007.

NATUR-PACK

10 DÔVODOV PREČO SA STAŤ KLIENTOM NATUR-PACK

 1. NULOVÉ POPLATKY – VSTUP do systému bez registračných, členských poplatkov
 2. AKTUÁLNE INFORMÁCIE – na našej webovej stránke, na LinkedIn stránke, iných sociálnych sieťach a v klientskych newslettroch, BEZPLATNÉ semináre pre všetkých klientov vo vybraných mestách na Slovensku i v Českej republike
 3. TRANSPARENTNÉ PORADENSTVO – bezplatný vstupný obalový/neobalový audit a zastupovanie klienta pri kontrolách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, poradenstvo priamo u klienta a hľadanie spoločného riešenia problémov
 4. UNIKÁTNE PROJEKTY – Sme partnermi a garantmi unikátnych ekovýchovných projektov a programov (Ekotopfilm-Envirofilm, výučbový softvér o odpadoch, mobilná aplikácia GREEN BIN a pod.)
 5. REGIONÁLNY PRÍSTUP – vďaka pobočkám v Bratislave, v Žiline, v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach, flexibilita a rýchla odozva na požiadavky klienta, každý klient má prideleného obchodného zástupcu, ktorý …
 6. ŠETRENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – ELEKTRONICKÉ výkazníctvo, ELEKTRONICKÁ pripomienka- termín podávania výkazu Vám pripomenieme v správnom čase e-mailom, ELEKTRONICKÁ fakturácia
 7. PROFESIONÁLNY TÍM – líder na trhu s 11- ročnými skúsenosťami, spolupodieľanie sa na pripomienkovaní príslušnej legislatívy
 8. AKTÍVNY POSTOJ K PROBLEMATIKE – nám napomohol získať ocenenia Zlatý mravec, EUROPEAN BUSINESS AWARDS a Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie, sme aktívni na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy
 9. CERTIFIKÁTY KVALITY A ENVIRONMENTU – sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 14001, stali sme sa štvrtou spoločnosťou na Slovensku s osvedčením environmentálneho manažérstva EMAS
 10. KVALITA SLUŽIEB A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA – osobný prístup, environmentálne poradenstvo, finančná stabilita (vďaka veľkému počtu klientov), poradenstvo pri plnení legislatívnych povinností v zahraničí

NOWAS

Sme malá  OZV, čo nám umožňuje venovať sa každému klientovi individuálne, flexibilne na profesionálnej úrovni.

RECobal

Pretože pre svojich klientov splní všetky ich povinnosti riadne a včas, vrátane zabezpečenia ich zberového podielu a limitov zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalových materiálov. RECobal je proklientsky orientovaný. So svojimi partnermi pravidelne a otvorene komunikuje, poskytuje mu poradenstvo nielen pri plnení vyhradených povinností, ale aj v odpadovom hospodárstve. Pracujeme transparentne a svoje záväzky voči partnerom pri zabezpečovaní triedeného zberu na komunálnej úrovni si plníme včas.

ELEKOS

Združenie ELEKOS je neziskové združenie, ktoré v súčasnosti ponúka zastúpeným členom jednoduchý, transparentný a ekonomicky efektívny spôsob riešenia legislatívnych povinností so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie s odpadom z vyhradených výrobkov.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.