Čo sa mení v zákone o odpadoch od roku 2020

Národná rada schválila novelu zákona o odpadoch. Je v nej 179 zmien, ďalšie zmeny v iných zákonoch, plus do konca decembra prídu zmenené vyhlášky. 18.12.2019 ju podpísala už aj Prezidentka SR.

Zmien je fakt dosť veľa. Pozrite si niektoré zaujímavé novinky. Všetko podstatné rozoberieme na našich školeniach v roku 2020 v PK, BA, BB, KE a ZA. Jeden typ školenia zameraný na firmy, druhý už aj na obce a komunálne odpady.

Vedľajší produkt

Prvou zaujímavou zmenou je vedľajší produkt. Doposiaľ platí, že ak máte vedľajší produkt, mali by ste ho mať schválený na Okresnom úrade. Aj po novom to bude takto, ale ak budete mať napríklad piliny z dreva, železných, neželezných kovov či ústrižky z textilu, tento súhlas nebudete potrebovať.

Nakladanie s odpadmi bude po novom zahŕňať aj zhodnocovanie odpadov vrátane triedenie odpadov, čo doposiaľ nebolo.

Úprava odpadov zdvihla vlnu nevôle

Úprava odpadov – toto je prvé radikálnejšie riešenie v tejto novele. Bude zakázané skládkovanie neupravených odpadov. Sú vymenované dve výnimky. Inertný odpad a odpad pri ktorom by úprava neprospela k zníženiu množstva odpadu. Reálne by to malo priniesť odklon časti odpadu od skládkovania, smerom k úprave odpadov, teda k triedeniu odpadov a ich inému využitiu. Tlačí nás k tomu EÚ, ale aj bez toho je to dobré riešenie. Len treba počítať so zvýšenými nákladmi pre firmy a obce. Niekto to bude musieť zaplatiť. Týkať sa to bude najmä obcí a miest.  Plus skládky na to majú strašne málo času – od 2021.

Mobilné zariadenia sú späť v hre

Ako Fénix vstal z popola, tak sa mení aj nie celkom vhodná legislatíva platná len 1 rok – mobilné zariadenia. Ministerstvo si asi uvedomilo, že nie je technicky možné, aby mobilné zariadenie mohlo zhodnocovať odpady len v mieste vzniku. To sa jednoducho v praxi nedá. Spôsobilo to vrásky na čele nie jednému zariadeniu. Na rok mali obmedzenú činnosť, robili to aj tak na čierno alebo sa snažili právne zdôvodniť, že názor Ministerstva je irelevantný. Ministerstvo to teda opäť mení a po novom sa budú môcť mobilné zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie prevádzkovať v mieste vzniku, na inom mieste toho istého pôvodcu alebo v akomkoľvek zariadení na zber odpadov.

Obce – pripraviť sa, pozor SUPER

Obce a mestá POZOR – povinnosť vypracovávať Programy odpadového hospodárstva sa Vám zrušila – pre všetky obce a mestá. Byrokratický dokument, ktorý bol na dve veci. Hovorím tým pádom trošku sám proti sebe, lebo toto nás v našej firme živilo. Ale je to správna zmena.

Mení sa definícia toho, s akými odpadmi môže nakladať občan, fyzická osoba. V skratke sú to klasické komunálne odpady a aj stavebné odpady. Teda plus mínus podobne ako doposiaľ. Ale zmení sa to, že tak ako firmy a obce, tak aj občania budú musieť odpady odovzdať jedine oprávnenej firme na nakladanie s odpadmi. Teda občan bude mať povinnosť si firmu skontrolovať. Tu mi beží po rozume otázka, ako si to má bežný občan skontrolovať? Ako vôbec bude vedieť o takejto povinnosti a keď sa o nej dozvie, ako to dokáže vyhodnotiť. Firma môže mať registráciu, rôzne súhlasy na zhodnocovanie, či zneškodňovanie odpadov, či dokonca IPKZ. Reálne to nebudú vedieť. A navyše sa tam ešte uvádza, že občan sa nebude môcť dotknúť azbestových odpadov.

Evidencia výkupu odpadov sa zmení

Veľká zmena nastane u výkupcov komunálnych odpadov. Ak výkupca preberá odpad od fyzickej osoby, bude musieť oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu.

To je dosť veľká zmena, doposiaľ sa to všetko hádzalo na obec, v ktorej sa ten odpad vyzbieral, na čom parazitovali väčšie mestá a obce, v ktorých boli zberne. Tieto obce a mestá si započítali do svojich štatistík aj odpady z iných obcí, ktorím potom odpady prirodzene chýbali.

Čo je však dôležité, bude sa to musieť zasielať tej obci, z ktorej ten odpad pochádza. To však nie je nikde vysvetlené čo to je. Jedna vec je trvalý pobyt občana, druhá vec je, odkiaľ ten odpad v skutočnosti je. Napríklad v Bratislave niekto odovzdá odpad do výkupne, trvalým pobytom je z Martina. Ten odpad možno pochádza z Bratislavy, lebo tam ten občan z Martina aj žije, hoci má trvalý pobyt inde. A výkupca teraz bude musieť zisťovať pôvod.

Pre výkupcu je určite jednoduchšie toto celé trošku obchádzať a povedať že všetok odpad pochádza z BA, lebo s tým bude mať oveľa menej papierovačiek, ako keby to mal triediť podľa obcí a trvalého pobytu. Teda som sám zvedavý ako sa k tomu výkupcovia postavia.

Dve super zmeny (rany) pre zberové spoločnosti

Zberové spoločnosti dostanú dve super zmeny. Prvá je že budú musieť do svojich áut namontovať certifikované váhy a vážiť nimi zmesový komunálny odpad a triedený zber z obalov a neobalových výrobkov. Pre iné odpady to nebude platiť.

To znamená, že smetiari budú drahší, nakoľko to bude stáť cca 15 – 20 tisíc € na jedno auto. Zdraženie odpadov je jeden pohľad, ministerstvo argumentuje druhým pohľadom, že sa zavedie poriadok, čo je z ktorej obce, nakoľko sa bežne zvážajú odpady z viacerých obcí naraz.

Ja tam vidím aj tretí pohľad a to je príležitosť na cielený množstvový zber od občana. Teda že by smetiari mohli vedieť presnú váhu každej nádoby od každej domácnosti. Ale jedine ak si zvolia takýto typ váhy, lebo zákon neprikazuje mať váženie každej nádoby, postačovať bude len váženie celkového odpadu, teda napríklad na začiatku a na konci obce.

Druhá zaujímavá zmena je v tom, že ten kto vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber z obalov a neobalových výrobkov bude musieť ohlasovať príslušnej obci množstvá odpadov do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Toto znie tak, ako keby som si to v zákone vyloboval sám pre seba 🙂 ide o to, že toto vykonáva naša odpadová aplikácia ELO.sk úplne automaticky a ten kto ju používa už aj teraz, to už dávno má zabezpečené.

Nové povinnosti pre školy

Ak ste škola a vykonávate školské zbery obalov alebo neobalových výrobkov budete povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov. Napríklad ak zbierate papier, tetrapaky, či štuple od fliaš.

To ste sa potešili, že? Ale ide o správnu vec, nakoľko obce toto defacto robili doposiaľ načierno, mimo zákon o odpadoch, ticho sa to asi tolerovalo, no najdôležitejšie je to, že školy nehlásili tieto množstvá obciam, aby si to zahrnuli do svojich štatistík. Teraz budú musieť. Teda práca navyše pre školy, dobrá správa pre mieru vytriedenia komunálnych odpadov pre obce.

Školy to však nebudú musieť viesť na Evidenčnom liste odpadov, nebudú si musieť vybavovať žiadnu registráciu, len to musia odovzdať oprávnenej firme, čo si budú musieť dopredu skontrolovať.

Nová evidencia pre R a D zariadenia

Zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov dostanú novú evidenčnú povinnosť o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu. Teda nebude stačiť len príjem do zariadenia a všetko sa akože zhodnotilo. Štát bude zaujímať to, koľko zo vstupu sa naozaj zhodnotilo – reálne, nie papierovo.

OZV budú zdvíhať poplatky výrobcom

Organizácie zodpovednosti výrobcov dostanú nové povinnosti, ktoré sa automaticky presunú do ich nákladov. Teda do cien. Budú umiesť vytvárať finančnú zábezpeku – od 50 000 do 200 000 € (to bude musieť robiť aj individualista, ale nie pre obaly). Ďalej si budú musieť dávať overovať účtovnú závierku audítorom. A nakoniec budú musieť zaviesť ekomoduláciu.

Ekomodulácia je nové slovíčko, ktoré za chvíľku asi naberie na váhe. Mala by sa zohľadňovať trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť vyhradených výrobkov. Inak povedané, ak budete baliť svoje výrobky do takých obalov, ktoré nie je možné recyklovať, budete si musieť za svoje obaly asi priplatiť.

Čo sa týka obalov tak sa menia definície opakovane použiteľných obalov, mení sa definícia ľahkej plastovej tašky, zavádza sa povinný a stanovený poplatok za všetky plastové tašky. Upravuje sa na aký účel sa môže použiť veľmi ľahká plastová položka a kedy nie je potrebné za ňu pýtať peniaze pri pokladni.

Zavádzajú sa nové pojmy ako oxo plasty, zákaz jednorázových plastových výrobkov aj oxo plastov, ale aj nezmysli ako je Dobrovoľná dohoda. Je to taká blbosť, že sa mi o nej ani písať nechce, hlavne že niečo dobrovoľné musíme mať v zákone.

Distribútori pneumatík

Jasne sa stanovuje, že každý distribútor pneumatík musí vykonávať spätný zber a musí mať uzatvorenú zmluvu na odber pneumatík s výrobcom alebo s OZV.

Revolúcia v komunálnych odpadoch

Vyššie sme spomenuli, že táto novela výrazne mení fungovanie nakladania s odpadmi. Čo sa musí uznať Ministerstvu, predstavilo veľmi ambicióznu zmenu a v niektorých prípadoch veľmi odvážnu až radikálnu. Odvaha teda nechýbala.

Revolučnou zmenou prejdú komunálne odpady. Od začiatku sa mení samotná definícia komunálnych odpadov, ktorú preberáme z EÚ smernice. Nová definícia bude mať výrazný vplyv na to, čo je vlastne komunálny odpad a u koho môže vznikať.

Viac o zmenách pre obce v komunálnych odpadoch rozoberáme na našich školeniach v PK, BB, KE a ZA. Viac info tu.

Súčasný stav rozdeľuje odpad z firiem na dve kategórie. Komunálne odpady a odpady z činnosti firmy. Medzi nimi je veľmi tenká hranica a často krát sa zneužívali firemné odpady cez komunálne odpady. Po novom to bude vo výraznej miere legálne.

Podnikatelia – tešte sa. Obce spozornite.

Do zákona sa totiž dostane definícia, kedy komunálny odpad bude rozdelený na ten z domácností a z iných zdrojov. Práve to z iných zdrojov je veľmi zaujímavé. Na škodu veci je len to, že to nie je zákonom vysvetlené.

Ministerstvo sa to snažilo vysvetliť v dôvodovej správe, že pôjde napríklad o odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností.

Teda na jednej strane dosť široký záber, na druhej strane je to len vysvetlenie z dôvodovej správy Ministerstva k zákonu. V každom prípad je to super zmena, nakoľko toto odbremení kopec podnikateľov od byrokracie. V podstate všetko prejde legálne na obce.

Napríklad ak ste kancelárska firmy, reštaurácia, či maloobchodný predajca, už sa nebudete musieť trápiť či je obal od tovaru Váš biznis odpad alebo komunálny. Alebo to isté ak si kúpite počítač a budete rozmýšľať kam s krabicami od neho. Všetko to bude komunálny odpad. A o ten sa bude musieť postarať obec.

A o triedený odpad sa bude musieť postarať obec cez svoju Organizáciu zodpovednosti výrobcov. Túto zmenu považujem za veľmi dobre nastavenú. Pomôže podnikateľom, a to pomôže SR plniť lepšie štatistiky za odpady, ktoré od nás vyžaduje EÚ. Zrejme sa takto podarí aj splniť cieľ na rok 2020. Pomôže tomu aj fakt, že výkupcovia a zberači budú musieť oddelene vyzbieraný komunálny odpad z iných zdrojov zaraďovať pod skupinu odpadov č. 20. Štatistika je krásna vec 🙂

A viete čo je ešte super zaujímavé? Firmy budú môcť nosiť svoj komunálny odpad aj na zberné dvory. Za poplatok? Nie nie, zadarmo. Komunálnym odpadom však aj naďalej nebude odpad z výroby firiem. O ten sa musí firma prirodzene postarať sama.

Zas nové povinnosti pre obce

Obce budú musieť po novom zverejniť na svojom webovom sídle aj opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu na ich území.

Pre mňa nepochopiteľné je zavádzanie ďalšej byrokracie o evidovaní odpadov. Obce, pripravte sa na 4 výkaz o odpadoch. Jeden zasielate na Okresný úrad, druhý na Štatistický úrad, tretí na svoju OZV a po novom budete štvrtý výkaz zasielať aj na Ministerstvo. Tie dáta nie sú iné, sú takmer vždy rovnaké. Držím palce a veľa pevných nervov. Alebo používajte našu odpadovú aplikáciu ELO.sk a aspoň trošku si pomôžte.

Pri BIO kuchynských odpadoch pozor, od roku 2021 sa ešte bude akceptovať spaľovanie tohto odpadu a čiastočne aj technické problémy, no výnimka 50 % zapojenia sa domácností do kompostovania sa zmení na 100 %.

O od roku 2023 zabudnite na výnimky. Ostane už len tá, ak obec bude vedieť deklarovať, že 100 % domácností kompostuje svoj odpad, čo bude mimoriadne náročné, a možné asi len v malých obciach. Bratislava a Košice, zabudnite na spaľovanie kuchynských odpadov a začnite uvažovať ako to budete za 3 roky realizovať.

Dosť divná zmena nastala v súvislosti s vojenskými obvodmi. Síce to znie ako blbosť alebo maličkosť, no zrejme to bude komplikácia. Pre obce ani nie tak, ako pre samotné vojenské obvody a Organizácie zodpovednosti výrobcov. V zákone je napísané, že: Na území vojenského obvodu úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany SR.

Teda odvoz odpadov im už obce nebudú zabezpečovať a ak budú chcieť mať preplatené náklady na triedený zber odpadov, tak sa budú musieť dohodnúť v trojici s OZV a zberovými spoločnosťami. Nerozumiem tomu, ale to je len môj problém 🙂 Držím vojakom palce.

A ak Vás zaujíma viac info o zmenách v zákone, príďte na naše školenia v roku 2020 do PK, BA, BB, KE a ZA – termíny a viac info nájdete tu – jeden typ školenia zameraný na firmy, druhý už aj na obce a komunálne odpady.

Zanechajte nám Váš e-mial, budeme Vám posielať novinky.

Komentáre
  1. Paula píše:

    Tento článok ako aj https://ecni-to.sk/clanky/ako-triedit-bioodpad-a-co-tam-patri/ mi pomohol pochopiť mnoho vecí, ďakujem!

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.